Topic 3 Overzicht van de belangrijkste EU-wetgeving (verdragen en wetgeving) met betrekking tot racisme/discriminatie en de bescherming van slachtoffers

Het Europees recht bestaat uit primaire wetgeving en secundaire wetgeving.

PRIMAIRE WETGEVING

wordt vertegenwoordigd door het VEU Verdrag betreffende de Europese Unie

(https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force) dat in artikel 13 bepaalt dat “de Raad, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement, met eenparigheid van stemmen passende maatregelen kan nemen om discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid te bestrijden”.

en bij het VWEU Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

(https://www.citizensinformation.ie/en/government_in_ireland/european_government/eu_law/charter_of_fundamental_rights.html), dat in december 2000 in Nice is afgekondigd, verbiedt in artikel 21 “elke discriminatie, met name op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuigingen, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid”, alsmede discriminatie op grond van nationaliteit, “binnen de werkingssfeer van het Verdrag en onverminderd andere specifieke bepalingen”.

Onder de TWEEDE WETGEVING zijn de meest relevante richtlijnen voor de bestrijding van racisme en discriminatie: