Topic 2 Overzicht van de belangrijkste aspecten en termen van de EU richtlijn rassengelijkheid

Particulieren kunnen de richtlijn rassengelijkheid afdwingen bij de rechter, bij administratieve instanties of bij bemiddelende of verzoenende instanties voor alternatieve geschillenbeslechting (“ADR”).

De lidstaten zijn dus verplicht om slachtoffers van discriminatie op nationaal niveau gerechtelijke en/of administratieve procedures ter beschikking te stellen.

De gerechtelijke procedures in elke lidstaat kunnen een andere juridische weg volgen: civiel, strafrechtelijk, arbeidsrechtelijk of administratief.

De Europese Unie heeft het algemene beginsel van non-discriminatie reeds lang geleden vastgelegd als een van de conditio sine qua non voor de toetreding van staten tot de Unie zelf.

Wij herinneren eraan dat het reeds genoemde VWEU en VWEU als primaire bronnen in de antidiscriminatiewetgeving moeten worden beschouwd.

Vóór 2000 verbood de EU-wetgeving alleen discriminatie op grond van geslacht (EU-richtlijn 76/207/EEG) en op het gebied van werkgelegenheid en sociale zekerheid (EU-richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep).

De in 2000 aangenomen richtlijn inzake rassengelijkheid bestrijkt een breder onderwerp, waaronder sociale bijstand, veiligheid en toegang tot het aanbod van goederen en diensten. Zij verwijst naar directe en indirecte discriminatie, alsook intimidatie en opdracht tot discrimineren.

Art. 1: Het doel van de richtlijn is “een kader vast te stellen voor de bestrijding van discriminatie op grond van ras of etnische afstamming, teneinde in de lidstaten het beginsel van gelijke behandeling toe te passen”.

Art. 3: De richtlijn is van toepassing op “alle personen, zowel in de openbare als in de particuliere sector, met inbegrip van overheidsinstanties”.

Art. 4: De richtlijn rassengelijkheid (Richtlijn 2000/43/EG) verbiedt discriminatie op grond van ras en etnische afstamming. De richtlijn is niet van toepassing op verschillen in behandeling op grond van nationaliteit en staatloosheid en heeft geen betrekking op immigratiewetgeving.

Krachtens deze richtlijn moeten de lidstaten:

1)voorzien in een hoger niveau van bescherming tegen discriminatie in de nationale wetgeving;

2)een gespecialiseerd orgaan hebben of oprichten voor de bevordering van gelijke behandeling op grond van ras en etnische afstamming.

De richtlijn bestrijkt verschillende gebieden, namelijk

 • werk & beroep
 • beroepsopleiding
 • lidmaatschap van werkgevers- en werknemersorganisaties
 • sociale bescherming, met inbegrip van sociale zekerheid en gezondheidszorg
 • onderwijs
 • toegang tot goederen en diensten die voor het publiek beschikbaar zijn, met inbegrip van huisvesting

 

De richtlijn heeft betrekking op vijf belangrijke gebieden:

 • Directe discriminatie 
 • Indirecte discriminatie 
 • Intimidatie
 • Slachtofferschap
 • Instructie om te discrimineren.

Er is sprake van directe discriminatie wanneer iemand minder gunstig wordt behandeld dan een ander in een vergelijkbare situatie wordt, is of zou worden behandeld op grond van zijn of haar beschermde gronden (art. 2, lid 2, onder a)).

Een voorbeeld van directe discriminatie is een bedrijf dat weigert Roma of moslims aan te nemen op basis van hun CV, of hen aanneemt met een extreem laag salaris in vergelijking met dat van andere werknemers met dezelfde functie.

 

Van indirecte discriminatie is sprake wanneer een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze personen van een bepaald ras of een bepaalde etnische afstamming in vergelijking met andere personen bijzonder benadeelt (art. 2, lid 2, onder b)).

Een voorbeeld van indirecte discriminatie: een levensmiddelenfabriek die geen mannelijke werknemers met baarden in dienst neemt. Deze regel is discriminerend voor Sikh-mannen. De reden van de levensmiddelenfabriek kan legitiem zijn – haar in het voedsel vermijden – De vraag die echter moet worden gesteld is: kan dat doel worden bereikt op een niet-discriminerende manier? Ja, de mannen met baarden moeten worden aangenomen met het verzoek een soort haarnetje te dragen als of wanneer zij met voedsel werken.

 

Intimidatie is ongewenst gedrag dat verband houdt met een beschermde grond en tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast en een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.

Zelfs als het niet de bedoeling is om iemand lastig te vallen, is een gedrag dat een vijandige omgeving kan creëren die de waardigheid van een persoon aantast, voldoende om van intimidatie te spreken. Een voorbeeld van intimidatie: een Roma-werknemer die in een modebedrijf is aangenomen, is het doelwit van zijn collega’s die hem of haar op de werkplek racistische grappen of haatdragende taal toespreken, of gedragingen met een soortgelijke inhoud in het algemeen.

Typische scenario’s zijn: racistische grappen of verhalen op het werk.

Slachtofferschap is elke nadelige maatregel (behandeling of gevolg) als reactie op een klacht of op een procedure waarbij het beginsel van gelijke behandeling wordt geschonden.

Een voorbeeld van victimisatie: is wanneer een werknemer klaagt over ongelijke behandeling wegens rassendiscriminatie en de werkgever als gevolg daarvan hem ontslaat of niet bevordert.

Typische scenario’s: wanneer een werknemer klaagt over ongelijke behandeling en de werkgever (persoon of organisatie) reageert door de werknemer te ontslaan of niet te bevorderen.

 

Discriminatie-instructie vindt plaats wanneer iemand een opdracht geeft (instructie geeft) aan iemand die op de een of andere manier afhankelijk is, om een andere persoon te discrimineren.

Een voorbeeld van instructie tot discriminatie: de personeelsmanager krijgt te horen dat hij geen mensen van Roma-afkomst mag aannemen.

Typische scenario’s: wanneer werkgevers hun werknemers opdragen niet naar een bepaalde raciale groep te verwijzen.

In de richtlijn wordt ook uitgelegd hoe discriminatie moet worden bewezen, waarbij de bewijslast wordt omgekeerd.

Dit betekent dat wanneer slachtoffers voor een rechtbank of een andere bevoegde instantie feiten aanvoeren die voorbeelden van discriminatie zijn, de verweerder moet bewijzen dat het beginsel van gelijke behandeling niet is geschonden.