Topic 2 Overzicht van antiracisme- en slachtofferbescherminggerelateerde EU-Verdragen, wetgeving, regels en zachte wetgeving (theorie en recente jurisprudentie)

->Samenhang, Eenheid en Effectiviteit van het EU-recht

 • Garandeert een uniforme toepassing van het EU-recht – rol van het Hof van Jusititie
 • Voorkomt dat lidstaten wetgeving uit eigenbelang nastreven
 • Garandeert verdragsrechten van, onder meer, vrij verkeer voor alle EU-burgers

->Het transformeren van de EU van ‘internationaalnaargrondwettelijk

Artikel 4 (3) VEU

 • De lidstaten zullen alle passende algemene of bijzondere maatregelen nemen om de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de Verdragen of uit de handelingen van de instellingen van de Unie te verzekeren.
 • De lidstaten zullen de verwezenlijking van de taken van de Unie faciliteren en zich onthouden van alle maatregelen die de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie in gevaar kunnen brengen.

Vedrag van Lissabon Verklaring 17 betreffende presedent

 • De Conferentie herinnert eraan dat, in overeenstemming met vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie, de Verdragen en het recht dat door de Unie op basis van de Verdragen is aangenomen, voorrang hebben op het recht van de lidstaten, onder de gestelde voorwaarden volgens de genoemde jurisprudentie.
 • EU instituties krijgen op basis van EU-Verdragen uitdrukkelijke bevoegdheden à om discriminerende acties te bestrijden + om wetgeving aan te nemen om zo een gemeenschappelijk en hoog niveau van bescherming tegen discriminatie in alle lidstaten te waarborgen.
 • Alle aangenomen EU-wetgeving en -beleid moeten voldoen aan de bepalingen van het Handvest, b.v. de richtlijnen
  • Zaak C-236/09 Test-aankoop e.a.: de geldigheid van de bepaling van de richtlijn moet worden beoordeeld in het licht van de relevante bepalingen van het Handvest, aangezien de overwegingen van die richtlijn uitdrukkelijk naar het Handvest verwijzen.

 

 • Wat gebeurt er als de lidstaten een richtlijn niet uitvoeren? Of als ze een richtlijn verkeerd implementeren in de nationale rechtsorde?

 

Het principe van de rechtstreekse werking als optie voor het individu?

 • De mogelijkheid om rechten voor individuen tot stand te laten komen welke zij in eigen nationale rechtbanken kunnen afdwingen (Van Gend en Loos).
 • Rechtstreekse werking voor richtlijnen?

Van Duyn tegen Home Office, bevestigde dat richtlijnen rechtstreekse werking kunnen hebben

○Direct werkende richtlijnen moeten voldoende duidelijk, nauwkeurig en onvoorwaardelijk zijn en de termijn voor implementatie is verstreken.

○Richtlijnen kunnen alleen verticaal worden ingeroepen tegen de staat of een overheidsinstantie (Marshall tegen Southampton Area Health Authority)

Wat gebeurt er als een individu zijn in een richtlijn opgenomen rechten wil afdwingen tegen een private partij, b.v. een particuliere werkgever?

Case study: Beoordeel of de volgende bepalingen (1) rechtstreekse werking kunnen hebben en (2) de geadresseerde van de vordering, (3) waarom zou een persoon proberen deze bepalingen met rechtstreekse werking af te dwingen?

Artikel 6 Richtlijn 76/207/EEG

“De Lid-Staten nemen in hun interne rechtsorde de nodige voorschriften op om een ieder die meent te zijn benadeeld door de niet-toepassing te zijnen aanzien van het beginsel van gelijke behandeling in de zin van de artikelen 3 , 4 en 5 de mogelijkheid te bieden om zijn rechten voor het gerecht te doen gelden na eventueel een beroep op andere bevoegde instanties te hebben gedaan.”

 • Artikel 255 EG lid 1:

‘Iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat heeft recht op toegang tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, volgens de beginselen en onder de voorwaarden die overeenkomstig de leden 2 en 3 worden bepaald.’

Aandachtspunten voor het antwoord:

Criteria voor rechtstreekse werking van richtlijnen voor de nationale rechtbanken

 • Duidelijk en nauwkeurig
 • Onvoorwaardelijk
 • De uitvoeringstermijn is verstreken
 • Richtlijnen kunnen alleen verticaal rechtstreeks werken (staat en overheid)