Topic 1 Overzicht van de huidige trends met betrekking tot de voorrang van het EU-recht (theorie en recente jurisprudentie)

Het beginsel van de suprematie van het EU-recht

 • Geenhiërarchischesuprematie in de zin dat de geldigheid van het nationale recht afhangt van de overeenstemming met het EU-recht.

 • De verplichting om geen wetten aan te nemen die in strijd zijn met het EU-recht
 • De plicht om wetten aan te passen die inconsistent zijn met het EU-recht
 • Het opzij zetten van nationale regels► niet van toepassing.
 • Costa tegen ENEL
  • Italiaanse burger beweerde dat hij geen hogere prijs voor elektriciteit hoefde te betalen als gevolg van de nationalisatie van de Italiaanse elektriciteitssector, omdat dit in strijd was met de EEG-wetgeving.
  • Is de nationalisatie van energieleverancier verenigbaar met het EU-recht?
  • De Italiaanse wetgeving is aangenomen na de Italiaanse toetreding tot de EEG
 • Heeft het EU-recht of het nationale recht voorrang?
 • Leidraad voor het Italiaanse Grondwettelijk Hof

Vonnis in Costa tegen ENEL: Rationale?

 • “In tegenstelling tot gewone internationale verdragen heeft het EEG-Verdrag een eigen rechtssysteem gecreëerd dat [..] een geintegreerd onderdeel is geworden van de rechtssystemen van de lidstaten en dat hun rechtbanken verplicht zijn toe te passen. […] de lidstaten hebben hun soevereine rechten beperkt, zij het binnen beperkte gebieden, en hebben zo een rechtsstelsel gecreëerd dat zowel hun burgers als henzelf bindt.
 • De integratie in het recht van elke lidstaat van bepalingen die voortvloeien uit de EU, en meer in het algemeen de termen en de geest van het Verdrag, maken het voor de staten onmogelijk om voorrang te verlenen aan een eenzijdig en navolgend meten over een door hen geaccepteerd rechtssysteem op basis van wederkerigheid.”
 • “[D]e wet die voortvloeit uit het Verdrag, een onafhankelijke rechtsbron, kan vanwege zijn bijzondere en oorspronkelijke aard niet terzijde worden geschoven door nationale wettelijke bepalingen, hoe ook geformuleerd, zonder het karakter van het gemeenschapsrecht te verliezen en zonder de rechtsgrondslag van de gemeenschap zelf in twijfel te trekken.