Topic 1 Overzicht van de belangrijkste aspecten en termijnen van de Richtlijn

 • Richtlijn 2000/43/EG van 29 juni 2000 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming.

○Inbreukprocedure wegens niet uitvoeren?

○Implementatie van het beginsel van gelijke behandeling

Wat zijn voorbeelden van discriminatie op grond van ras en/of etniciteit?

Richtlijn Rassengelijkheid: wie wordt beschermd?

 • oor de toepassing van deze richtlijn wordt onder het beginsel van gelijke behandeling verstaan de afwezigheid van elke vorm van directe of indirecte discriminatie op grond van ras of etnische afstamming.’ (Artikel 2(1))
 • Alle natuurlijke en rechtspersonen, inclusief onderdanen van derde landen.
 • raciale of etnische afstemming’niet gedefinieerd in de richtlijn?

rasà iemands uiterlijke kenmerken, zoals huidskleur

etniciteità taal, cultuur, religie, sociale gewoonten, tradities

Rechtszekerheid?

Inclusieve definities en uitgebreide toepassing van de richtlijn? (Zaak C-83/14, CHEZ Razpredelenie Bulgarije)

Aanpak van de Commissie?

Deze richtlijn is niet van toepassing op verschillen in behandeling gebaseerd op nationaliteit en doet geen afbreuk aan voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen en staatlozen tot c.q. op het grondgebied van de lidstaten, noch aan enige behandeling die het gevolg is van de juridische status van de betrokken onderdanen van derde landen en staatlozen.’ Artikel 3(2)

 • Zaak C-668/15, Jyske Finans
  • Weigerde enige betekenis toe te kennen aan de overlappingen tussen etnische afkomst en nationaliteit.
 • Zaak C-54/07, Feryn
  • Er hoeft geen identificeerbaar slachtoffer te zijn om een ​​zaak voor de rechter te brengen
  • “Het feit dat een werkgever publiekelijk verklaart dat hij geen werknemers van een bepaalde etnische of raciale afkomst zal aanwerven, iets wat bepaalde kandidaten er duidelijk van zal weerhouden zich kanditaat te stellen […] hun toegang tot de arbeidsmarkt zal belemmeren, is aan te duiden als rechtstreekse discriminatie.”

 

->Zou een vluchteling of asielzoeker zich op deze richtlijn kunnen beroepen om zijn beklag te doen in dien hij wordt gediscrimineerd?

Nationaliteit ≠ Correlatie tussen een vluchteling/asielzoeker en diens etniciteit?

De Ombudsman voor Gelijkheid tegen Skarets Fastigheter Aktiebolag (Zweedse Hof van Beroep)

 • Vertoont een nauwe correlatie tussen een persoon die een vluchteling / asielzoeker is en zijn etniciteit