Topic 1 Gemeenschappelijke definities van racism VS definitie van racisme/discriminatie in de EU richtlijn rassengelijkheid.

Racisme

Definitie(s):

  • vooroordelen, discriminatie of antagonisme door een individu, gemeenschap of instelling tegen een persoon of mensen op grond van hun lidmaatschap van een bepaald ras of een bepaalde etnische groep, meestal een minderheid of een gemarginaliseerde groep (https://languages.oup.com/google-dictionary-en).
  • “Geloof dat mensen zijn onderverdeeld in verschillende groepen die verschillen in hun sociale gedrag en aangeboren capaciteiten en die kunnen worden gerangschikt als superieur of inferieur” (Newman, David M. (2012). Sociologie: Exploring the Architecture of Everyday Life (9e ed.). Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications. p. 405. ISBN 978-1-4129-8729-5)

“Ideeën of theorieën van superioriteit van één ras of groep personen van één kleur of etnische afkomst” (https://home-affairs.ec.europa.eu/networks/european-migration-network-emn/emn-asylum-and-migration-glossary/glossary/racism_en)

Racisme wordt vertegenwoordigd door beleid, gedragingen, regels, enz. die resulteren in een blijvend oneerlijk voordeel voor sommige mensen en een oneerlijke of schadelijke behandeling van anderen op basis van ras; of ook schadelijke of oneerlijke dingen die mensen zeggen, doen of denken op basis van de overtuiging dat hun eigen ras hen intelligenter, beter, moreel, enz. maakt dan mensen van andere rassen.

Uit art. 1(1) van het VN-Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie: Rassendiscriminatie is “Elk onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur op grond van ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming, dat ten doel of tot gevolg heeft dat de erkenning, het genot of de uitoefening, op voet van gelijkheid, van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel gebied of op andere gebieden van het openbare leven, wordt tenietgedaan of aangetast”.

 

After all, according to the United Nations’s Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, there is no distinction between the terms “racial” and “ethnic” discrimination.

Discriminatie: een persoon of een bepaalde groep mensen anders behandelen, vooral op een slechtere manier dan de manier waarop je andere mensen behandelt, vanwege hun ras, geslacht, seksualiteit, enz. DISCRIMINATIE | Engelse betekenis – Cambridge Dictionary

Discriminatie is een “parapluwoord” dat op de een of andere manier ook racisme omvat, omdat de slechte of nadelige behandeling die plaatsvindt in een episode van racisme (tegen een specifiek ras of een specifieke etnische groep) discriminatie is. Discriminatie op grond van ras is racisme.

In de richtlijn inzake rassengelijkheid komt het woord racisme niet voor. De richtlijn definieert in plaats daarvan de onderwerpen (directe en indirecte) discriminatie, intimidatie, slachtoffering en opdracht tot discriminatie.

Volgens het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie wordt immers geen onderscheid gemaakt tussen de termen “rassendiscriminatie” en “etnische discriminatie”.

Discriminatie is een groot “parapluwoord” waaronder verschillende vormen van verwijten en beschimpingen kunnen worden geïdentificeerd, en verschillende gronden van discriminatie: seksueel, raciaal, religieus, sociaal, economisch, enz.

Discriminatie: definitie en vormen

De EU erkent traditioneel vier vormen van discriminatie: individuele, structurele en institutionele.

Bovendien kan de discriminatie niet alleen plaatsvinden op één grond (ras, geslacht, sociaal, economisch, enz.) maar op verschillende gronden. In deze gevallen spreken we van meervoudige discriminatie die een cumulatief nadeel creëert. Het is daarom belangrijk een onderscheid te maken tussen:

Rond 1989 werd een nieuwe vorm van discriminatie bedacht door Kimberlé Crenshaw, een Amerikaanse voorvechtster van burgerrechten en een vooraanstaand geleerde in de kritische rassentheorie, die voor het eerst sprak van intersectionaliteit en intersectionele discriminatie om de onderdrukking van Afro-Amerikaanse vrouwen te helpen verklaren.

Intersectionele discriminatie doet zich voor wanneer twee of meerdere gronden tegelijkertijd werkzaam zijn en op onlosmakelijke wijze op elkaar inwerken. De discriminatie die voortvloeit uit deze onscheidbare gedragingen verschilt van de eerdere meervoudige vormen van discriminatie. Het gaat namelijk niet om de optelling van verschillende discriminatiegronden, maar om de negatieve synergie ervan. De hele discriminatie kan niet volledig worden begrepen als de optelsom van de verschillende gedragingen alleen: het is juist de bijzondere intersectie van al deze factoren die haar geval individueel maakt.

Intersectionele discriminatie is op nationaal en EU-niveau niet onmiddellijk erkend.

Ook nu nog gaan de juridische en beleidskaders traditioneel uit van een aanpak van discriminatie vanuit één oogpunt, terwijl er een gebrek is aan expliciete normen voor gevallen van intersectionele discriminatie.

Deze beperkte aanpak weerspiegelt hoe de Europese rechtsinstanties momenteel onvoldoende zijn toegerust om gevallen van intersectionele discriminatie aan te pakken.

Wij proberen intersectionele discriminatie beter uit te leggen door middel van een zinvolle CASE STUDY:

Een jonge Roma-vrouw wordt op de arbeidsmarkt gediscrimineerd omdat zij Roma is en als “gevaarlijk” wordt beschouwd, omdat zij een vrouw is en daarom als minder bekwaam wordt beschouwd dan een man en omdat zij jong en dus onervaren is. Doordat zij als onervaren wordt beschouwd, deelt de vrouw bepaalde discriminatie-ervaringen met jongeren; doordat zij geacht wordt in een traditionele rol te passen, deelt zij ervaringen met andere vrouwen; en doordat zij als gevaarlijk wordt beschouwd, deelt zij ervaringen met alle Roma, inclusief mannen. De drie discriminatiegronden grijpen echter in elkaar en maken het geval uniek.

Activiteit

Type : Een video bekijken en de inhoud bespreken
Vragen :

  • heeft intersectionele discriminatie meer schade aanricht dan additieve discriminatie? Waarom denk je dat?
  • Is deze discriminatie gebruikelijk in uw land?

Type: Circle Time (Circle Time is een gestructureerde vorm van collegiale ondersteuning om volwassenen aan het denken te zetten over een probleem en te komen tot overeengekomen strategieën. De deelnemers kunnen worden gestimuleerd met enkele gerichte vragen)

Vragen:

Hoe werkt discriminatie?

Hoe beïnvloedt de sociale context onze perceptie van ras, klasse en geslacht?

Hoe draagt intersectionaliteit bij tot ongelijkheid?