Topic 1 Bevordering van een betere uitvoering van de richtlijn

Hoe pakken we structureel racisme, haatmisdrijven en gebrek aan rapportage in onze landen aan?

Structureel racisme

ENAR’s “toolkit voor structureel racisme op de arbeidsmarkt”.

Gebrek aan rapportage

SPAD (Anti Rassendiscriminatie Bureau)

Haatzaaien en misdaad

Nationale reacties op haatzaaien in Spanje in kaart gebracht

“Hoe beïnvloeden structureel racisme en haatmisdrijven het dagelijks leven van de slachtoffers?
Wat zijn de gevolgen van onderrapportage?”

Richtlijn rassengelijkheid

Een gemeenschappelijk Europees kader vaststellen voor de bestrijding van racisme en discriminatie

  • De richtlijn heeft tot taak de nationale antidiscriminatiewetgeving in de EU-lidstaten te harmoniseren.

  • Bepalingen inzake positieve actie voor personen van gemarginaliseerde raciale en etnische groepen bevorderen gelijke kansen.

Onder de richtlijn vallende scenario’s:

De gevolgen van de richtlijn inzake rassengelijkheid voor EU-burgers:

Richtlijn rechten van het slachtoffer

Op maat gesneden en niet-discriminerende aandacht voor de behoeften van de slachtoffers  

  • Dit geldt voor alle mensen die in Europa het slachtoffer worden van criminaliteit, ongeacht hun nationaliteit.

  • De richtlijn is een reeks bindende rechten voor slachtoffers en duidelijke verplichtingen voor de EU-lidstaten om deze rechten in de praktijk te waarborgen.

Wist u dat? Jaarlijks wordt naar schatting 15% van de Europeanen of 75 miljoen mensen in de Europese Unie het slachtoffer van een misdrijf.

De gevolgen van de richtlijn inzake de rechten van slachtoffers voor EU-burgers:

Uitdagingen voor de uitvoering van de richtlijnen

Sociale percepties en rechtscultuur – verschillen per land en bepalen de mate waarin het recht in de praktijk met succes wordt toegepast.

structurele problemenzoals onderfinanciering van nationale instanties of NGO’s in het veld

Met welke acteurs zou je werken?

In het licht van alle regelingen die onder het wettelijk kader vallen, welke moet u prioriteit geven?

Uitdagingen voor de uitvoering van de richtlijnen

Welke individuele acties ben ik bereid te ondernemen om bij te dragen tot de uitvoering van de richtlijnen?