Θέμα 3 Μεθοδολογία

u0392u03b1u03c3u03b9u03bau03adu03c2 u03bfu03bcu03acu03b4u03b5u03c2-u03c3u03c4u03ccu03c7u03bfu03c2:

  • 210 u03b5u03c0u03b1u03b3u03b3u03b5u03bbu03bcu03b1u03c4u03afu03b5u03c2 u03c4u03bfu03c5 u03bdu03bfu03bcu03b9u03bau03bfu03cd u03bau03bbu03acu03b4u03bfu03c5
  • 210 u03b5u03c1u03b3u03b1u03b6u03ccu03bcu03b5u03bdu03bfu03b9 u03c3u03c4u03b7u03bd u03c0u03c1u03ceu03c4u03b7 u03b3u03c1u03b1u03bcu03bcu03ae (u03b1u03c3u03c4u03c5u03bdu03bfu03bcu03b9u03bau03bfu03af, u03b5u03c1u03b3u03b1u03b6u03ccu03bcu03b5u03bdu03bfu03b9 u03c3u03b5 u03bau03adu03bdu03c4u03c1u03b1 u03c5u03c0u03bfu03b4u03bfu03c7u03aeu03c2, u03bau03bfu03b9u03bdu03c9u03bdu03b9u03bau03bfu03af u03bbu03b5u03b9u03c4u03bfu03c5u03c1u03b3u03bfu03af, u03b4u03b9u03bfu03b9u03bau03b7u03c4u03b9u03bau03cc u03c0u03c1u03bfu03c3u03c9u03c0u03b9u03bau03cc, u03c6u03c1u03bfu03bdu03c4u03b9u03c3u03c4u03adu03c2, u03c8u03c5u03c7u03bfu03bbu03ccu03b3u03bfu03b9, u03c0u03b1u03b9u03b4u03b1u03b3u03c9u03b3u03bfu03af, u03b9u03b1u03c4u03c1u03b9u03bau03ac u03bau03b1u03b9 u03c0u03b1u03c1u03b1u03cau03b1u03c4u03c1u03b9u03bau03ac u03b5u03c0u03b1u03b3u03b3u03adu03bbu03bcu03b1u03c4u03b1 u03ba.u03ac.)
  • 70 u03b5u03bau03c0u03b1u03b9u03b4u03b5u03c5u03c4u03b9u03bau03bfu03af/u03c0u03b1u03b9u03b4u03b1u03b3u03c9u03b3u03bfu03af

u0395u03bdu03b4u03b9u03b1u03c6u03b5u03c1u03ccu03bcu03b5u03bdu03bfu03b9 u03c6u03bfu03c1u03b5u03afu03c2 & u03acu03bbu03bbu03bfu03b9 u03b1u03c0u03bfu03b4u03adu03bau03c4u03b5u03c2 u03ccu03c0u03c9u03c2:

  • u03a6u03bfu03c1u03b5u03afu03c2 u03bfu03b9 u03bfu03c0u03bfu03afu03bfu03b9 u03b1u03c3u03c7u03bfu03bbu03bfu03cdu03bdu03c4u03b1u03b9 u03bcu03b5 u03c4u03b7u03bd u03bau03b1u03c4u03b1u03c0u03bfu03bbu03adu03bcu03b7u03c3u03b7 u03c4u03c9u03bd u03b4u03b9u03b1u03bau03c1u03afu03c3u03b5u03c9u03bd, u03c4u03bfu03c5 u03c1u03b1u03c4u03c3u03b9u03c3u03bcu03bfu03cd, u03c4u03b7u03c2 u03bcu03b9u03c3u03b1u03bbu03bbu03bfu03b4u03bfu03beu03afu03b1u03c2 u03bau03b1u03b9 u03c4u03b7u03c2 u03beu03b5u03bdu03bfu03c6u03bfu03b2u03afu03b1u03c2
  • u039fu03c1u03b3u03b1u03bdu03b9u03c3u03bcu03bfu03af u03c4u03b7u03c2 u03bau03bfu03b9u03bdu03c9u03bdu03afu03b1u03c2 u03c4u03c9u03bd u03c0u03bfu03bbu03b9u03c4u03ceu03bd & u039cu039au039f u03bfu03b9 u03bfu03c0u03bfu03afu03bfu03b9 u03bcu03acu03c7u03bfu03bdu03c4u03b1u03b9 u03bau03b1u03c4u03ac u03c6u03b1u03b9u03bdu03bfu03bcu03adu03bdu03c9u03bd u03b4u03b9u03acu03bau03c1u03b9u03c3u03b7u03c2
  • u0394u03b7u03bcu03ccu03c3u03b9u03b5u03c2 u03b1u03c1u03c7u03adu03c2 (u03b4u03aeu03bcu03bfu03b9, u03c3u03c7u03b5u03c4u03b9u03bau03ac u03c4u03bcu03aeu03bcu03b1u03c4u03b1 u03c5u03c0u03bfu03c5u03c1u03b3u03b5u03afu03c9u03bd, u03c5u03c0u03b7u03c1u03b5u03c3u03afu03b5u03c2 u03bcu03b5u03c4u03b1u03bdu03acu03c3u03c4u03b5u03c5u03c3u03b7u03c2)
  • u0395u03b8u03bdu03b9u03bau03bfu03af u03c6u03bfu03c1u03b5u03afu03c2 u03b9u03c3u03ccu03c4u03b7u03c4u03b1u03c2
  • u0391u03bau03b1u03b4u03b7u03bcu03b1u03cau03bau03cc u03c0u03c1u03bfu03c3u03c9u03c0u03b9u03bau03cc u03c3u03c4u03bfu03bd u03c4u03bfu03bcu03adu03b1 u03c4u03b7u03c2 u03bdu03bfu03bcu03b9u03bau03aeu03c2 u03bau03b1u03b9/u03ae u03c4u03b7u03c2 u03b4u03b7u03bcu03ccu03c3u03b9u03b1u03c2 u03c0u03bfu03bbu03b9u03c4u03b9u03bau03aeu03c2