Θέμα 3 Τρόπος διεξαγωγής της εκπαίδευσης

Προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ελαστικότητας και της προσαρμοστικότητας του εγχειριδίου, η εκπαίδευση μπορεί να διεξαχθεί με διάφορους τρόπους:

  • Εκπαίδευση σε τάξη, μάθηση καθοδηγούμενη από τον εκπαιδευτή σε πραγματικό χρόνο
  • Διαδικτυακή εκπαίδευση, στην οποία οι χρήστες μπορούν να διεκπεραιώσουν τη διαδικασία της εκπαίδευσης ανεξάρτητα, στον δικό τους χρόνο
  • Μεικτή εκπαίδευση, με συνδυασμό παραδοσιακών μεθόδων στην τάξη και αυτόνομης εκπαίδευσης

Κάθε τρόπος διεξαγωγής έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την προετοιμασία της υλοποίησης της εκπαίδευσης.

Ο τρόπος που προτείνουμε είναι η μεικτή εκπαίδευση, στην οποία η διδασκαλία στην τάξη αποσκοπεί στην παροχή του γενικού πλαισίου του προγράμματος και των βασικών εννοιών που σχετίζονται με τα θέματα, τα οποία στη συνέχεια θα μελετηθούν εις βάθος ανεξάρτητα από τους συμμετέχοντες, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας.