Θέμα 3 Μεθοδολογία

  • Η μέθοδος της εκπαίδευσης του PRESERVERE στηρίζεται σε μια προσαρμοσμένη εκδοχή του μοντέλου ADDIE, το οποίο περιλαμβάνει 5 στάδια – ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση.
  • Το εργαλείο του PRESERVERE περιλαμβάνει επίσης οριζόντια ή κάθετη προσέγγιση των διατομεακών διακρίσεων με συγκεκριμένη εστίαση στο φύλο και τα δικαιώματα και τις προκλήσεις των ΛΟΑΤΚ+.
  • Μπορεί επίσης να προσαρμοστεί σε διάφορους σκοπούς όπως η μάθηση, η εκπαίδευση, η εκτίμηση, η δράση και η αξιολόγηση.