Θέμα 3 Μαθησιακοί πόροι

FRA (Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων)

Τι είναι;

❑Ανεξάρτητο κέντρο αναφοράς για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ.

❑Παρέχει εμπεριστατωμένη ενημέρωση και συμβουλές εμπειρογνωμόνων σε άτομα τα οποία είναι αρμόδια για τη χάραξη πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων.

❑Παρέχει πληροφόρηση αναφορικά με την ισότητα, την εξάλειψη των διακρίσεων και τον ρατσισμό. 

Τι μπορείτε να βρείτε;

❑Εκθέσεις, βάσεις δεδομένων, νομολογία, τελευταίες εξελίξεις, υποσχόμενες πρακτικές κτλ. 

❑Για παράδειγμα: έκθεση σχετικά με την παράνομη ανάλυση χαρακτηριστικών κατά τη διάρκεια αστυνομικών ελέγχων.

ECRI (Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας)

Τι είναι;

❑ Εποπτικός φορέας ανθρωπίνων δικαιωμάτων ο οποίος ειδικεύεται στην καταπολέμηση του ρατσισμού, των διακρίσεων, της ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού και της μισαλλοδοξίας στην Ευρώπη.

❑ Οι καταστατικές δραστηριότητες της ECRI καλύπτουν την παρακολούθηση χωρών, την εργασία πάνω σε γενικά αντικείμενα και τις σχέσεις με την κοινωνία των πολιτών και τους φορείς ισότητας.

Τι μπορείτε να βρείτε;

❑Εκθέσεις χωρών, γνωματεύσεις, μελέτες, γλωσσάρια κτλ. 

Τι είναι;

❑ Δίκτυο νομικών εμπειρογνωμόνων του τομέα της ισότητας φύλων και της εξάλειψης των διακρίσεων, το οποίο συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Τι μπορείτε να βρείτε;

❑Εκθέσεις χωρών, νομικά περιοδικά, θεματικές εκθέσεις, συγκριτικές αναλύσεις κτλ. 

Παράδειγμα:

Ετήσια έκθεση χώρας σχετικά με την πολιτική και τα νομικά πλαίσια της Μάλτας για την εξάλειψη των διακρίσεων.

Άλλες πηγές

Εταίροι του PRESERVERE: