Θέμα 3 Εξέταση διλημμάτων σχετικών με την εργασία

Από τους συμμετέχοντες ζητείται να φέρουν μια περίπτωση για μελέτη στο εργαστήρι. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο εκπαιδευτής θα καθοδηγήσει τη συζήτηση ως ακολούθως:

1.Συζήτηση των ηθικών διλημμάτων εντός των επιμέρους ομάδων

2.Υπόδειξη μετακίνησης της εξέτασης από το προσωπικό πλαίσιο σε μια ευρύτερη οπτική γωνία (οργάνωση & κοινωνία)

3.Δράση: χαράξτε μια σαφή κατεύθυνση δράσης (και σχετικών ενεργειών)

4.Παρουσίαση του αποτελέσματος

5.Αναστοχασμός σχετικά με τη διαδικασία