Θέμα 3 Εκπαιδευτικό υλικό

 1. Υποστήριξη για την καλύτερη εφαρμογή των Οδηγιών
 2. Αποτελεσματική ευαισθητοποίηση επαγγελματιών και του ευρύτερου κοινού
 3. Υποστήριξη επαγγελματιών – δημιουργία βιώσιμων συμμαχιών
 4. Πόροι δικτύωσης, προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων και ευκαιρίες

 

Οι παρουσιάσεις σε διαφάνειες (PPT) θα χρησιμοποιούνται στις δια ζώσης συναντήσεις

Κάθε παρουσίαση περιλαμβάνει:

 • Εισαγωγή με αναφορά στους επιδιωκόμενους μαθησιακούς στόχους
 • Επισκόπηση των θεμάτων που θα καλυφθούν
 • Επεξηγήσεις, διαγράμματα και υλικό πολυμέσων
 • Εισηγήσεις για προβληματισμό και συζήτηση στην τάξη
 • Δραστηριότητες για πραγματοποίηση στην τάξη και/ή εκτός τάξης
 • Αναφορές σε υλικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω μελέτη

Σενάριο (PDF) το οποίο περιλαμβάνει:

 • Επεξηγηματικές λεπτομέρειες για κάθε διαφάνεια
 • Χρήσιμες συμβουλές
 • Λεπτομερέστερα στοιχεία
 • Περαιτέρω πληροφορίες