Θέμα 2 Το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού, με εστίαση στην Οδηγία για τη Φυλετική Ισότητα και την Οδηγία για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Θυμάτων

Το νομικό πλαίσιο της ΕΕ
για την καταπολέμηση των διακρίσεων
Αξία και εφαρμογή των Οδηγιών

Διατάξεις για την καταπολέμηση του ρατσισμού περιλαμβάνονται

  • Στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ

    • Στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

      • Στην Οδηγία της ΕΕ

Οδηγία για τη Φυλετική Ισότητα

Η θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων

Ο αντίκτυπος της Οδηγίας για τη Φυλετική Ισότητα στους πολίτες της ΕΕ:

Σενάρια τα οποία καλύπτονται από την Οδηγία:

Οδηγία για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Θυμάτων

Εστίαση στις ανάγκες των θυμάτων με ειδικά προσαρμοσμένο τρόπο απαλλαγμένο από διακρίσεις   

Γνωρίζατε ότι κάθε χρόνο, εκτιμάται ότι το 15% των Ευρωπαίων πολιτών ή 75 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ πέφτουν θύματα εγκληματικών πράξεων; 

Ο αντίκτυπος της Οδηγίας για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Θυμάτων στους πολίτες της ΕΕ: