Θέμα 2 Δομή αναλυτικών προγραμμάτων

  1. Επίκληση του δικαίου της ΕΕ στα εθνικά δικαστήρια, τα θεσμικά όργανα και την καθημερινή πρακτική

       

α. Επισκόπηση των υφιστάμενων τάσεων σε σχέση με την υπεροχή του δικαίου της ΕΕ (θεωρία και πρόσφατη νομολογία)

β. Επισκόπηση συμβάσεων, νομοθεσίας, κανονισμών και ήπιου δικαίου (θεωρία και πρόσφατη νομολογία) της ΕΕ που σχετίζονται με την καταπολέμηση του ρατσισμού και την προστασία των θυμάτων

γ. Περιπτωσιολογική μελέτη: Εν απουσία εναρμόνισης/ ευρωπαϊκό δίκαιο

  1. Οι διατάξεις της Οδηγίας για τη Φυλετική Ισότητα

              α. Επισκόπηση των βασικών πτυχών και διατάξεων της Οδηγίας

              β. Εφαρμογή της Οδηγίας στην ΕΕ (εναρμόνιση και πρόσφατη εθνική νομολογία)

              γ. Περιπτωσιολογική μελέτη: Εν απουσία εναρμόνισης/ Οδηγία για τη Φυλετική Ισότητα

  1. Οι διατάξεις της Οδηγίας για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Θυμάτων

              α. Επισκόπηση των βασικών πτυχών και διατάξεων της Οδηγίας

              β. Εφαρμογή της Οδηγίας στην ΕΕ (εναρμόνιση και πρόσφατη εθνική νομολογία)

              γ. Περιπτωσιολογική μελέτη: Εν απουσία εναρμόνισης/ Οδηγία για την Προστασία των Δικαιωμάτων        των Θυμάτων

  1. Συνδυασμός του διδαχθέντος υλικού & πρακτικών σεναρίων

             α. Πρακτικό σενάριο 1

             β. Πρακτικό σενάριο 2

             γ. Πρακτικό σενάριο 3

 

1.Δίκαιο της ΕΕ και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

               α. Ο αντίκτυπος του δικαίου της ΕΕ στη δουλειά ενός εργαζόμενου στην πρώτη γραμμή

               β. Οι διαφορετικές πηγές του δικαίου της ΕΕ (συνθήκες, κανονισμοί, οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές)     & υπεροχή του δικαίου της ΕΕ επί της εθνικής νομοθεσίας των κρατών μελών

               γ. Επισκόπηση των σημαντικότερων νομικών μέσων της ΕΕ (συνθήκες και νομοθεσία) που αφορούν   τον ρατσισμό και την προστασία των θυμάτων

  1. Οι διατάξεις της Οδηγίας για τη Φυλετική Ισότητα

             α. Συνήθεις ορισμοί του ρατσισμού σε αντιπαραβολή με τον ορισμό του ρατσισμού στην Οδηγία

             β. Επισκόπηση των βασικών πτυχών και διατάξεων της Οδηγίας

             γ. Πώς μπορώ να βοηθήσω τα άτομα τα οποία στηρίζω να επωφεληθούν από την Οδηγία

  1. Οι διατάξεις της Οδηγίας για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Θυμάτων

            α. Συνήθεις ορισμοί του θύματος σε αντιπαραβολή με τον ορισμό του θύματος στην Οδηγία

            β. Επισκόπηση των βασικών πτυχών και διατάξεων της Οδηγίας

            γ. Πώς μπορώ να βοηθήσω τα άτομα τα οποία στηρίζω να επωφεληθούν από την Οδηγία

  1. Συνδυασμός του διδαχθέντος υλικού & πρακτικών σεναρίων

             α. Πρακτικό σενάριο 1

             β. Πρακτικό σενάριο 2

             γ. Πρακτικό σενάριο 3