Θέμα 2 Διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος για κάθε βασική ομάδα-στόχος πρέπει να είναι περίπου