Θέμα 1 Πώς να σχεδιάσετε μια εκπαιδευτική εκδήλωση

Η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής εμπειρίας προϋποθέτει ορισμένα βασικά βήματα:

Προκαταρκτική ανάλυση των αποδεκτών της εκπαίδευσης

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Το υλικό του εγχειριδίου χωρίζεται σε υποσύνολα σύμφωνα με το προφίλ της κάθε ομάδας-στόχος, ωστόσο εντός της κάθε κατηγορίας οι ανάγκες μπορεί να διαφέρουν, και είναι σημαντικό για τους εκπαιδευτές να γνωρίζουν σε ποιους απευθύνονται.

Καθορισμός μαθησιακών στόχων

Το να γνωρίζετε τους συμμετέχοντες σάς επιτρέπει να επιλέξετε και να καθορίσετε ποιους συγκεκριμένους στόχους επιδιώκει κάποιος να επιτύχει μέσω της εκπαίδευσης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη και τις ανάγκες του διοργανωτή.

Σχεδιασμός του περιεχομένου της εκπαίδευσης

Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης θα επιλεγεί και θα καθοριστεί μέσω της πραγματοποιηθείσας ανάλυσης.

Οργάνωση της εκπαίδευσης – εντός και εκτός δικτύου

Το χρονοδιάγραμμα, ο τρόπος και ο τόπος ή ο διαδικτυακός χώρος θα διευθετηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων και του διοργανωτή και αναλόγως των υλικοτεχνικών και οργανωτικών δυνατοτήτων.

Διεξαγωγή της εκπαίδευσης

Υλοποίηση της εκπαίδευσης σύμφωνα με το πλάνο, με τρόπο όμως που να επιτρέπει την ευελιξία για αλλαγές της τελευταίας στιγμής σύμφωνα με τις ανάγκες της ομάδας.

Αξιολόγηση της εκπαίδευσης

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής παρέμβασης επιτρέπει στον εκπαιδευτή και τον πάροχο της εκπαίδευσης να αντιληφθούν τα αδύναμα και τα ισχυρά σημεία της και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωσή της.