Θέμα 1 Ευκαιρίες χρηματοδότησης

Χρηματοδότηση από την ΕΕ, χορηγίες και επιδοτήσεις 

Ποια είδη χρηματοδότησης είναι διαθέσιμα;

❑Χορηγίες

❑Δάνεια

❑Επιδοτήσεις

Ποιοι μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση;​

❑Ερευνητές

❑Δημόσιοι φορείς

❑ΜΚΟ

❑Νεαρά άτομα

❑Άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς

Επερχόμενη ευκαιρία από την ΕΕ: Πρόγραμμα CERV

Το Πρόγραμμα Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες (Citizens, Equality, Rights and Values Programme) χρηματοδοτεί εθνικά και διεθνικά έργα. Προτεραιότητες: 

Προθεσμία: 20 Ιουνίου 2023. Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων εδώ.

Άλλες ευκαιρίες  

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας 

❑Χρηματοδότηση ερευνητών οποιασδήποτε υπηκοότητας και ηλικίας.

❑Όλα τα αντικείμενα έρευνας.

Χορηγίες ΕΟΧ και Νορβηγίας

❑Χρηματοδοτήσεις έργων στη Βουλγαρία, την Κροατία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Κύπρο, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία.

❑Ποικιλία αντικειμένων (π.χ. ενσωμάτωση και ενδυνάμωση των Ρομά, κοινωνική ένταξη, ανθρώπινα δικαιώματα).

Ευρωπαϊκό Γραφείο Αναζήτησης Ευκαιριών (EuroDesk Opportunity Finder)

❑Χορηγίες, χρηματοδοτήσεις, προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων κτλ. 

❑Ποικιλία αντικειμένων (ρατσισμός, ανθρώπινα δικαιώματα, νεαρά άτομα, πολυπολιτισμικότητα κτλ.).