Θέμα 1 Αξιολόγηση αναγκών

Freepik

Το έργο PRESERVERE διαπίστωσε τόσο μέσω της εθνικής όσο και της Ευρωπαϊκής έρευνας, η οποία ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022, ότι όλες οι χώρες του έργου – Ιταλία, Κύπρος, Βουλγαρία, Ελλάδα, Μάλτα και Κάτω Χώρες – χρειάζονται επιπρόσθετη εκπαίδευση σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων και την εφαρμογή του νομικού πλαισίου της ΕΕ στο εθνικό επίπεδο.

Η Οδηγία 2012/29/ΕΕ επισημαίνει επίσης την ανάγκη για εκπαίδευση:

  • «Κάθε υπάλληλος που συμμετέχει σε ποινική διαδικασία ο οποίος ενδέχεται να έλθει σε προσωπική επαφή με θύματα θα πρέπει να έχει πρόσβαση και να λαμβάνει κατάλληλη αρχική και συνεχή εκπαίδευση, σε επίπεδο ανάλογο προς την επαφή τους με τα θύματα, ούτως ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα θύματα και τις ανάγκες τους και να τα αντιμετωπίζει με σεβασμό, ευαισθησία, επαγγελματισμό και χωρίς διακρίσεις».
  • «Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν παρόμοια εκπαίδευση για το προσωπικό της αστυνομίας και των δικαστηρίων. Θα πρέπει επίσης να προτείνεται η εκπαίδευση για δικηγόρους, εισαγγελείς και δικαστές και για τους επαγγελματίες του κλάδου παροχής υπηρεσιών υποστήριξης στα θύματα ή αποκαταστατικής δικαιοσύνης».
  • «Οι δράσεις των κρατών μελών σχετικά με την εκπαίδευση θα πρέπει να συμπληρώνονται με κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σύμφωνα με τον οδικό χάρτη της Βουδαπέστης».