Θέμα 2 Μεθοδολογία σχεδιασμού της εργαλειοθήκης PRESERVERE

Η εργαλειοθήκη χρησιμοποιεί τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ερευνητική φάση του έργου. Κατά τη διάρκεια αυτής της ερευνητικής φάσης εντοπίστηκαν θεσμικά, νομικά και πρακτικά κενά, καθώς και ανάγκες κατάρτισης μεταξύ των ομάδων-στόχων μέσω βιβλιογραφικής και έρευνας πεδίου στις χώρες εταίρους του έργου και πέραν αυτών. Σκοπός ήταν να αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό που να ανταποκρίνεται τόσο στα τοπικά πλαίσια (δηλαδή η εργαλειοθήκη να είναι προσαρμοσμένη ώστε να ανταποκρίνεται στα κενά, τις ανάγκες και τις προσδοκίες του εθνικού πλαισίου στη χώρα κάθε εταίρου) όσο και μεταβιβάσιμο και προσαρμόσιμο σε διαφορετικά πλαίσια τόσο εντός όσο και εκτός των χωρών της κοινοπραξίας.

Η εργαλειοθήκη κατάρτισης PRESERVERE βασίζεται σε μια μεθοδολογία μικτής μάθησης. Χρησιμοποιεί τόσο μεμονωμένες δραστηριότητες ηλεκτρονικής ανάγνωσης και επεξεργασίας περιεχομένου όσο και διάφορες μελέτες περιπτώσεων που περιλαμβάνουν κύριες πτυχές της προαποκτηθείσας γνώσης.

Η εκπαιδευτική εργαλειοθήκη PRESERVERE βασίζεται σε μια μεθοδολογία μικτής μάθησης. Χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, τόσο ατομικές δραστηριότητες ηλεκτρονικής ανάγνωσης και επεξεργασίας περιεχομένου όσο και διάφορες μελέτες περιπτώσεων που περιλαμβάνουν κύριες πτυχές της προαποκτηθείσας γνώσης.

Η διαδικτυακή εργαλειοθήκη βασίζεται σε μια εκτεταμένη έκδοση εκτός σύνδεσης. Η offline έκδοση μπορεί να μεταφορτωθεί σε μορφή pdf και περιλαμβάνει μια παρουσίαση PowerPoint που συνοδεύεται από ένα σενάριο με οδηγίες και συμβουλές προς τον εκπαιδευτή.

Η διαδικτυακή/online έκδοση είναι μια πιο περιεκτική και προσαρμοσμένη στο ψηφιακό περιβάλλον παραλλαγή της offline έκδοσης – που σημαίνει ότι καλύπτει όλο το offline υλικό, αλλά με τρόπο που το υλικό να είναι προσαρμοσμένο σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης.

Εάν είστε εκπαιδευτής/τρια που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την πλήρη έκδοση εργαλειοθήκη κατάρτισης για δια ζώσης εργαστήρια, τότε μπορείτε να κατεβάσετε την εκτεταμένη offline έκδοση εδώ:

Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση των δια ζώσης εργαστηρίων, συνιστάται η αξιοποίηση της διαδικτυακής πλατφόρμας προκειμένου να ενισχυθεί η ενδεχόμενη ανεξαρτησία των ομάδων-στόχων όσον αφορά την επίλυση προβλημάτων πραγματικής εργασιακής ζωής.

Αυτή η δυνατότητα μεταφοράς και προσαρμογής επιτυγχάνεται με διττό τρόπο:

  • πρώτον, μέσω της ηλεκτρονικής/online εργαλειοθήκης, η οποία αντί να εξαρτάται μόνο από το περιεχόμενο, προσφέρει επίσης μια κοινή προσέγγιση και μέθοδο για την παροχή του κατά τα άλλα ειδικού για το εκάστοτε πλαίσιο υλικού
  • δεύτερον, μέσω της σύνθεσης της ίδιας της κοινοπραξίας που περιλαμβάνει διαφορετικά πλαίσια και δυναμικές όσον αφορά τη μεταφορά (εναρμόνιση) και την εφαρμογή του νομικού πλαισίου της ΕΕ. Αυτή η μεταβλητή, όχι μόνο επιτρέπει σε μεγάλο βαθμό την ανταλλαγή ορθών πρακτικών στο πλαίσιο της κοινοπραξίας, αλλά και προωθεί την καινοτομία, δεδομένου ότι τα σχέδια κατάρτισης, οι τεχνικές και οι προσεγγίσεις που έχουν ήδη επιτύχει σε ορισμένα εθνικά πλαίσια μπορούν να προσαρμοστούν, μέσω της εργαλειοθήκης, σε διαφορετικά πλαίσια και να επαναχρησιμοποιηθούν για να καλύψουν άλλες αναδυόμενες ανάγκες και κενά.