Ενότητα 3 Υποστήριξη επαγγελματιών – Δημιουργία Βιώσιμων Συμμαχιών – Εξέταση Διλημμάτων Σχετικών με την εργασία

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Οι εκπαιδευόμενοι/ες να μπορούν

– να αξιοποιούν την δική τους ευαισθητοποίηση μέσω του προγράμματος ώστε να προωθούν δυναμικότερα τις στοχεύσεις του

– να ευαισθητοποιούν με πιο δυναμικό και αποτελεσματικό τρόπο άλλους/ες επαγγελματίες καθώς και το κοινό και να αναπτύξουν σχετικές δεξιότητες

Source: https://ccrcbc.com/anti-racist/