Ενότητα 3 Επισκόπηση των εκπαιδευτικών πακέτων και του υλικού

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Οι εκπαιδευόμενοι/ες να μπορούν

Να εξηγήσουν στους δικούς/ές τους εκπαιδευόμενους/ες το εν συντομία το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων του έργου PRESERVERE

Να παρουσιάσουν περιληπτικά και περιεκτικά την δομή τους

Να μπορούν να παράσχουν μία σύντομη σύνοψη των βασικών θεμάτων που περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό υλικό

Source: https://msw.usc.edu/mswusc-blog/how-to-explain-structural-institutional-and-systemic-racism/