Ενότητα 2 Εισαγωγή στην εκπαιδευτική προσέγγιση του PRESERVERE

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Οι εκπαιδευόμενοι/ες να μπορούν

Να εφαρμόζουν την προσέγγιση του έργου PRESERVERE σε όλες τις φάσεις και τις εφαρμογές που περικλείονται στην εκπαίδευση που θα προσφέρουν σε άλλους εκπαιδευτές

Να προσαρμόζουν τη μεθοδολογία του έργου στο εκάστοτε ακροατήριο με βάση τις ανάγκες τους

Να ενισχύουν την βιωσιμότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης