Ενότητα 1 Εισαγωγή στο έργο PRESERVERE

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Οι εκπαιδευόμενοι/ες να μπορούν

Να μπορούν να εξηγήσουν τους γενικούς και ειδικούς στόχους του έργου σε δικούς/ές τους εκπαιδευόμενους/ες

Να μπορούν να εξηγήσουν τα γενικά και ειδικά του χαρακτηριστικά και να είναι σε θέση να παρουσιάσουν τις πηγές χρηματοδότησης καθώς και την βασική μεθοδολογία του.

Source: https://www.unesco.org/en/no-racism-no-discrimination