Тема 3 Преглед на основните закони на ЕС (договори и законодателство), свързани с расизма/дискриминацията и защитата на жертвите

Photo: Canva

Европейското право разполага с първично и вторично законодателство.

ПЪРВИЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

е представено от

  • ДЕС – Договор за Европейския съюз (https://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties/treaties-force.html#), където в член 13 се посочва, че „Съветът, като действа с единодушие по предложение на Комисията и след консултация с Европейският парламент може да предприеме подходящи действия за борба с дискриминацията, основана на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация.
  • и от ДФЕС – Договор за функционирането на Европейския съюз (https://www.citizensinformation.ie/en/government_in_ireland/european_government/eu_law/charter_of_fundamental_rights.html), провъзгласен в Ница през декември 2000 г., че в член 21 забранява „всяка дискриминация, основана на каквато и да е основа като пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични особености, език, религия или убеждения, политически или други възгледи, принадлежност към национално малцинство, имущество, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация“, както и дискриминация, основана на националност, „в рамките на обхвата на Договора и без да се засягат други специфични разпоредби“.

Съгласно ВТОРИЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, най-подходящите директиви за целите на борбата с расизма и дискриминацията са: