Тема 3 Казус от практиката: При липса на хармонизация/директива за правата на жертвите

 • Това е от значение за професионалистите в услугите за поддръжка и професионалните писмени и устни преводачи. Липсват професионални писмени и устни преводачи (чл. 5).
 • Достъпът до определени права – устен и писмен превод (член 7) и правата на жертвите, пребиваващи в друга държава членка (член 17) – е възпрепятстван от практически трудности.
 • Финансовите въпроси оказаха особено въздействие върху достъпа до подходящи услуги за подкрепа (член 8) и правото на правна помощ (член 13).
 • Обучението на практици, които работят с жертви на престъпления, е необходимо, за да се приложат членове 6 (получаване на информация за случай), 10 (право на изслушване) и 22 (индивидуална оценка) и идентифицирането и защитата на жертвите със специални нужди от защита.
 • Жертви на домашно насилие; предоставянето на ефективна помощ е възпрепятствано от много практически и правни пречки. Пандемичната ситуация се превърна в влошаващ фактор за жертвите със специални нужди.
 • Тероризъм; остава основен проблем в много държави от ЕС
 • Мигранти и търсещи убежище; Гражданите на трети държави остават уязвими от престъпления и се сблъскват с практически и правни пречки при достъпа до правосъдие и услуги за подкрепа и са в уязвимо положение. Успоредно с това се увеличават престъпленията от омраза и ксенофобията.
 • Руска агресивна война срещу Украйна; Войната унищожи живота на хората, оставяйки смърт и жертви след себе си. Законодателството на ЕС относно правата на жертвите ще гарантира, че специфичните нужди на жертвите, които бягат от война, като правото на помощ, подкрепа и защита, са удовлетворени.

Директивата обхваща ли юридическите лица?

 • Понятието жертва за целите на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета не включва юридически лица, които са претърпели пряка вреда от нарушения на наказателното право в държава-членка (C-467/05, Dell’Orto, C- 205/09, Eredics).
 • Във връзка с директивата Съдът на ЕС постанови, че тя не се прилага за юридически лица или за държавата, дори ако националното законодателство им предоставя статут на пострадала страна в наказателното производство. (C-603/19 Наказателно производство срещу TG и UF § 46).
 • Държавите-членки обаче могат да изберат да прилагат стандартите, определени в директивата, към юридически лица

.Задължително ли е възстановителното правосъдие?

 • Съдът на ЕС, тълкувайки член 10 от Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета относно медиацията, потвърди, че държавите-членки не са задължени да използват медиация/възстановително правосъдие за всички престъпления (решения на Съда на ЕС по дела C-205/09 Eredics и съединени дела C 483 /09 и C 1/10 Gueye/Санчес).

Други актове на ЕС в областта на правата на жертвите

 • Директива за компенсациите; Директива 2004/80/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно обезщетенията на жертвите на престъпления
 • Регламент (ЕС) 606/2013 относно взаимното признаване на мерки за защита по граждански дела
 • Директива 2011/99/ЕС относно европейската заповед за защита;

Други актове на правото на ЕС за жертвите на определени видове престъпления

 • Друг закон на ЕС, който допълва и надгражда Директивата за правата на жертвите.
 • Жертви на тероризъм; Директива (ЕС) 2017/541 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно борбата с тероризма и за замяна на Рамково решение 2002/475/ПВР на Съвета и за изменение на Решение 2005/671/ПВР на Съвета
 • Жертви на трафик на хора; Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета
 • Деца жертви на сексуална експлоатация; Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца и детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета,
 • Жертви на измами с безналични плащания; Директива (ЕС) 2019/713 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно борбата с измамите и фалшифицирането на непарични средства за плащане и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета, PE/89/2018/REV/ 3

Стратегия на ЕС за правата на жертвите (2020-2025 г.)

През 2020 г. Комисията публикува за първи път Стратегията на ЕС относно правата на жертвите (2020-2025 г.); Основната цел на стратегията е да гарантира, че всички жертви на всякакви престъпления, независимо къде в ЕС или при какви обстоятелства е извършено престъплението, могат напълно да разчитат на правата си.

Ключовите приоритети включват: (i) ефективна комуникация с жертвите и безопасна среда за жертвите да докладват за престъпление; (ii) подобряване на подкрепата и защитата на най-уязвимите жертви; (iii) улесняване на достъпа на жертвите до обезщетение. Основните приоритети, насочени към съвместна работа по правата на жертвите, са: (i) укрепване на сътрудничеството и координацията между всички съответни участници; и (ii) укрепване на международното измерение на правата на жертвите.

Други подходящи стратегии на ЕС: Стратегия за равенство между половете 2020-2025 г., Стратегия за правата на детето, Стратегия за европейско съдебно обучение, Стратегия за равенство на ЛГБТИ+, План за действие на ЕС за борба с расизма 2020-2025 г., Актуализирана рамка на ЕС за равенство, приобщаване и участие на ромите , Стратегия за правата на хората с увреждания 2021-2030 г., Стратегия за съюз на сигурност, Стратегически подход за изкореняване на трафика на хора, Стратегия за по-ефективна борба срещу сексуалното насилие над деца

Нова инициатива за законодателство на ЕС

На 8 март 2022 г. Комисията представи предложение за директива относно борбата с насилието срещу жени и домашното насилие; Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с насилието срещу жени и домашното насилие, COM/2022/105 окончателен