Тема 2 Преглед на свързаните с антирасизма и защитата на жертвите договори на ЕС, законодателство, правила и незадължително право (теория и актуална съдебна практика)

Антидискриминация в ЕС: Първично законодателство

Антидискриминация в ЕС: Вторично законодателство

Връзка между първично и вторично законодателство

На институциите на ЕС изрично са предоставени правомощия от Договорите на ЕС à действия за борба с дискриминацията + приемане на законодателство за гарантиране на общо високо ниво на защита срещу дискриминация във всички държави-членки

Цялото прието законодателство и политики на ЕС трябва да отговарят на разпоредбите на Хартата, напр. Директивите

  • Дело C-236/09 Test-Achats и други: валидността на разпоредбата на директивата трябва да се оцени в светлината на съответните разпоредби на Хартата, тъй като съображенията на тази директива изрично препращат към Хартата

Антидискриминационна правна рамка на ЕС:
Принцип на пряко действие

Възможност за пораждане на права за лица, които те могат да прилагат в своите национални съдилища (Van Gend en Loos)

Директен ефект за директивите?

  • Van Duyn v Home Office, потвърди, че директивите могат да имат пряк ефект
  • Пряко действащите директиви трябва да са достатъчно ясни, точни, безусловни и срокът за изпълнение да е изтекъл.
  • Директивите могат да се извикват само вертикално срещу държавата или публичен орган (Marshall v Southampton Area Health Authority)
  • Какво се случва, ако физическо лице иска да наложи правата си, включени в директива, срещу частно лице, напр. частен работодател?

 

Казус : Оценете дали следните разпоредби (1) могат да имат пряк ефект и (2) адресатът на иска, (3) защо дадено лице ще се стреми да наложи тези разпоредби, използвайки пряко действие?

Член 6 Директива 76/207/ЕИО на Съвета

„Държавите-членки въвеждат в своите национални правни системи такива мерки, каквито са необходими, за да дадат възможност на всички лица, които смятат, че са ощетени поради неприлагането спрямо тях на принципа на равно третиране по смисъла на членове 3, 4 и 5, да предявят своите искове по съдебен ред. процес след евентуално прибягване до други компетентни органи.“

Член 255 от ЕО:

„всеки гражданин на Съюза има право на достъп… при спазване на принципите и условията, които предстои да бъдат определени“

Точки, които трябва да се отбележат при отговора:

Критерии за пряко действие на директивите пред националните съдилища:

  • Ясно и точно
  • Безусловно
  • Срокът за изпълнение е изтекъл

Директивите могат да имат само вертикално пряко действие (държавен и публичен орган)