Тема 1 Преглед на текущите тенденции по отношение на върховенството на правото на ЕС (теория и актуална съдебна практика)

Не „йерархичнонадмощие в смисъл, че валидността на националното право зависи от съответствието му с правото на ЕС

 • Задължение за въздържане от приемане на закони, които са в противоречие с правото на ЕС
 • Задължение за промяна на закони, които са толкова непоследователни
 • Отмяна на противоречиви национални мерки ► неприложими

Costa v ENEL

 • Италиански гражданин твърди, че не е необходимо да плаща по-висока цена за електроенергия в резултат на национализацията на италианския електроенергиен сектор, тъй като това е в нарушение на правото на ЕИО
 • Национализацията на доставчика на енергия съвместима ли е със законодателството на ЕС?
 • Италианското законодателство е прието след присъединяването на Италия към ЕИО

Правото на ЕС или националното право има приоритет?

Насоки за италианския Конституционен съд

Решение по делото Costa v ENEL: Обосновка?

 • „За разлика от обикновените международни договори, Договорът за ЕИО създаде своя собствена правна система, която [..] стана неразделна част от правните системи на държавите-членки и която техните съдилища са длъжни да прилагат. […] държавите-членки са ограничили своите суверенни права, макар и в ограничени области, и по този начин са създали съвкупност от закони, които обвързват както техните граждани, така и самите тях.
 • Интегрирането в законите на всяка държава-членка на разпоредби, които произтичат от [ЕС], и по-общо на условията и духа на Договора, правят невъзможно държавите, като следствие, да предоставят предимство на едностранно и последващо мярка върху правна система, приета от тях на основата на реципрочност.“

„Правото, произтичащо от Договора, независим източник на право, не може, поради своята специална и оригинална природа, да бъде отменено от вътрешни правни разпоредби, независимо от рамката им, без да бъде лишено от характера си на общностно право и без правното основание на самата общност да бъде поставено под въпрос“

Съгласуваност, единство, ефективност на правото на ЕС

 • Гарантира еднакво прилагане на правото на ЕС – роля на Съда на ЕО
 • Не позволява на държавите-членки да следват законодателство за личен интерес
 • Гарантира правата на Договора за, inter alia, свободно движение, достъпно за всички граждани на ЕС

Трансформиране на ЕС от „международен“ в „конституционен“

Превъзходство в Договорите?

Член 4, параграф 3 от ДЕС

Държавите членки предприемат всякакви подходящи мерки, общи или специални, за да гарантират изпълнението на задълженията, произтичащи от Договорите или произтичащи от актовете на институциите на Съюза.

Държавите членки улесняват постигането на задачите на Съюза и се въздържат от всякакви мерки, които биха могли да застрашат постигането на целите на Съюза.

Декларация 17 на Договора от Лисабон относно първенството

Конференцията припомня, че в съответствие с утвърдената съдебна практика на Съда на Европейския съюз, Договорите и правото, прието от Съюза въз основа на Договорите, имат предимство пред правото на държавите-членки, при определени условия съгласно посочената съдебна практика.