Тема 1 Преглед на най-важните аспекти и условия на Директивата

Директива за расово равенство

Директива 2000/43/ЕО от 29 юни 2000 г. за прилагане на принципа на равно третиране на лицата, независимо от расовия или етническия им произход.

 • Производство за нарушение за неизпълнение?
 • Прилагане на принципа на равно третиране

Кои са някои примери за дискриминация на основата на раса и/или етническа принадлежност?

Директива за расово равенство:
Кой е
защитен?

Директива 2000/43/ЕО от 29 юни 2000 г. за прилагане на принципа на равно третиране на лицата, независимо от расовия или етническия им произход.

 • Производство за нарушение за неизпълнение?
 • Прилагане на принципа на равно третиране

Кои са някои примери за дискриминация на основата на раса и/или етническа принадлежност?

 • няма пряка или непряка дискриминация, основана на расов или етнически произход.“ (член 2, параграф 1)
 • Всички физически лица и всички юридически лица, включително граждани на трети страни
 • расов или етнически произход“ не е дефиниран в директивата?
 • „раса“à външни характеристики на човек, като цвят на кожата
 • ‘етнос’ à език, религия, култура, социални обичаи, традиции

Правна сигурност?

Приобщаващи определения и разширено прилагане на директивата? (Дело C-83/14, ЧЕЗ Разпределение България)

Подходът на Комисията?

Настоящата директива не обхваща разлики в третирането, основаващи се на националност, и не засяга разпоредбите и условията, свързани с влизането и пребиваването на граждани на трети държави и лица без гражданство на територията на държавите-членки, както и всяко третиране, което произтича от правно статут на съответните граждани на трети страни и лица без гражданство.“ Член 3, параграф 2

Дело C-668/15, Jyske Finans

 • Отказва да припише каквото и да е значение на припокриванията между етнически произход и националност

Дело C-54/07, Feryn

 • Не е необходимо да съществува идентифицируема жертва, за да може делото да бъде заведено в съда
 • Фактът, че работодател декларира публично, че няма да наема служители от определен етнически или расов произход, нещо, което е очевидно силно вероятно да разубеди определени кандидати да подадат своята кандидатура и […] да възпрепятства достъпа им до пазара на труда, представлява пряко дискриминация”

àМоже ли бежанец или търсещ убежище да се позове на тази директива, за да се оплаче, че е дискриминиран?

НационалностКорелация между бежанец/търсещ убежище и тяхната етническа принадлежност?

Омбудсманът по равенството срещу Skarets Fastigheter Aktiebolag (дело на Шведския апелативен съд)

 • тясна връзка между лицето, което е бежанец/търсещ убежище, и неговата етническа принадлежност

пряка дискриминация се счита за налице, когато едно лице е третирано по-неблагоприятно, отколкото друго е, било е или би било третирано в подобна ситуация на основание расов или етнически произход“ (член 2, параграф 2, буква а))

 • От лицето, което действително извършва дискриминационното поведение и лице, което инструктира друго лице да предприеме дискриминационно поведение.

Сещате ли се за примери за пряка дискриминация, които биха били забранени от директивата?

непряка дискриминация се счита за налице, когато привидно неутрална разпоредба, критерий или практика би поставила лица от расов или етнически произход в особено неблагоприятно положение в сравнение с други лица, освен ако тази разпоредба, критерий или практика е обективно оправдана от легитимна цел и средствата за постигане на тази цел са подходящи и необходими“ (член 2, параграф 2, буква б))

à Привидна неутралност на критерия или практиката

à От лицето, което действително извършва дискриминационното поведение, и лице, което инструктира друго лице да предприеме дискриминационно поведение

Дело C-83/14, ЧЕЗ Разпределение България

 • За да може дадена мярка да представлява непряка дискриминация съгласно директивата, е достатъчно „въпреки че използва неутрални критерии, които не се основават на защитената характеристика, тя води до поставяне в неблагоприятно положение по-специално на лицата, притежаващи тази характеристика“

Сещате ли се за примери на непряка дискриминация, които биха били забранени от директивата?

Тормозът се счита за дискриминация по смисъла на параграф 1, когато се извършва нежелано поведение, свързано с расов или етнически произход, с цел или резултат накърняване на достойнството на дадено лице и създаване на сплашващо, враждебно, унизително, унизително или обидна среда.“ (член 2, параграф 3)

 • създаването на враждебна среда, която води до накърняване на достойнството на лицето, е достатъчно за установяване на тормоз
 • насочени към конкретни расови или етнически малцинствени групи или лица

Сещате ли се за примери за тормоз, които биха били забранени от директивата?

Държавите-членки въвеждат в националните си правни системи такива мерки, каквито са необходими за защита на лицата от всяко неблагоприятно третиране или неблагоприятни последици като реакция на жалба или на производство, целящо да наложи спазването на принципа на равно третиране.“ (Член 9)

 Виктимизация е всяка неблагоприятна мярка, предприета от организация (включително работодатели и публични органи) или от физическо лице като отмъщение за усилията за налагане на правото на равно третиране.

Член 5: С оглед гарантиране на пълно равенство на практика, принципът на равно третиране не възпрепятства никоя държава-членка да поддържа или приема специфични мерки за предотвратяване или компенсиране на неравностойно положение, свързано с расов или етнически произход.“

 • организации на лица от определен расов или етнически произход, чиято основна цел е насърчаването на специалните нужди на тези лица.

 

 

Член 4: „различие в третирането, което се основава на характеристика, свързана с расов или етнически произход, не представлява дискриминация, когато поради естеството на конкретните професионални дейности или контекста, в който се извършват, като характеристика представлява истинско и определящо професионално изискване, при условие че целта е законна и изискването е пропорционално.“

Как се оценява изискването за пропорционалност?

 • Тази защита, която може да се използва „При много ограничени обстоятелства“ (Съображение 18 в преамбюла)

 

Член 5: С оглед гарантиране на пълно равенство на практика, принципът на равно третиране не възпрепятства никоя държава-членка да поддържа или приема специфични мерки за предотвратяване или компенсиране на неравностойно положение, свързано с расов или етнически произход.“

 • организации на лица от определен расов или етнически произход, чиято основна цел е насърчаването на специалните нужди на тези лица.

 

 

Член 4: „различие в третирането, което се основава на характеристика, свързана с расов или етнически произход, не представлява дискриминация, когато поради естеството на конкретните професионални дейности или контекста, в който се извършват, като характеристика представлява истинско и определящо професионално изискване, при условие че целта е законна и изискването е пропорционално.“

Как се оценява изискването за пропорционалност?

 • Тази защита, която може да се използва „При много ограничени обстоятелства“ (Съображение 18 в преамбюла)

 

 • изплащане на обезщетение à „ефективен, пропорционален и възпиращ“
 • наказателно дело à плащане на финансова санкция или лишаване от свобода
 • санкциите могат да бъдат под формата на забранителни разпореждания съгласно правилата на националното законодателство
 • Дело C-81/12, Asociatia Accept срещу Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii
  • Директивата изключва националното право, според което санкциите са чисто символични и че при определени условия би било в нарушение на директивата, ако е възможно да се отправи предупреждение само в случай на дискриминация.​

Директива за расово равенство: Казус I

Жан, гражданин на Камерун, е влязъл незаконно в Рубиния, държава-членка на ЕС, и е подал молба за убежище. Докато чака молбата му за убежище да бъде обработена, му казват, че търсещите убежище нямат право да работят в никоя индустрия и следователно получават месечна стипендия. Стипендията покрива настаняването му, но не му оставя достатъчно пари за храна до края на месеца; по закон това е 60% от минималната заплата, гарантирана на гражданите на Рубин. Два месеца по-късно молбата му за убежище е одобрена и той получава статут на бежанец. Като бежанец му е позволено да работи само в селското стопанство и селскостопанския сектор. Казват му, че това е необходима правителствена политика, за да се гарантира, че системата за кандидатстване за бежанци няма да бъде злоупотребена и претоварена от икономически мигранти. Когато си намери работа, той осъзнава, че печели по-малко от половината от заплатата, която печелят други служители, които са граждани на Рубин. Когато се оплаква от това, мениджърът му казва подигравателно: „Какво ще правиш? Да работиш като ИТ консултант?“ Джийн се оплаква на властите и незабавно е уволнен от работа за „създаване на ненужни проблеми с други служители“. Поради недостиг на персонал и бюджетни съкращения, властите приключват разследване на жалбата три години по-късно, дотогава всички свидетели твърдят, че са забравили размяната между Жан и неговия мениджър.

Директива за расово равенство: Казус II

Куда е добър приятел на Жан. Той е гражданин на Рубиния и въпреки че не е от африкански произход, има по-тъмен тен. Управителят погрешно смята, че той също е бежанец, получава намалена заплата и също смята да се оплаче на властите. За по-голяма сигурност уволнява и него.

И накрая, съпругата на Жан, Айше, е мюсюлманка и носи бурка. Иска да си намери работа като рецепционистка, но й казват, че трябва да има висше образование и да владее отлично рубински език. Това не беше част от обявата за работа, която бе видяла, когато кандидатстваше за работа; беше споменато за първи път по време на интервюто. Когато се опитва да отиде в университет и да се запише в езикови курсове, й казват, че човек не може да бъде студент, ако носи бурка. В резултат на това тя не може да посещава университет. Когато напуска административния офис на университета, тя забелязва плакат с надпис „Този университет подкрепя „Радикалите вън от Рубиния““. Плакатът показва на видно място снимка на жена, облечена в бурка.

Посъветвайте страните дали и как могат да разчитат на Директивата за расово равенство.