Тема 1 Преглед на най-важните аспекти и условия на Директивата

Нуждите на жертвите

Правата на жертвите в ЕС

Всяка година приблизително 15% от европейците или 75 млн души в Европейския съюз стават жертва на престъпления. Все повече и повече хора пътуват, живеят или учат в чужбина в друга държава от ЕС и могат да станат потенциални жертви на престъпления.

 • Посрещане на нуждите на жертвите
 • Уважение и признаниезащитаподдържа
 • Достъп до правосъдие
 • Обезщетение и възстановяване

Директива 2019/29/ЕС за правата на жертвите

Директивата за правата на жертвите установява минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и гарантира, че лицата, станали жертва на престъпление, са признати и третирани с уважение.

Директива за жертвите – постижения

Директива за жертвите – обхват

 • Информация
 • Устен и писмен превод
 • Подкрепа
 • Защита
 • Участие в наказателно производство
 • Обучение на практици
 • Координация