Тема 1 Общи определения за жертва СРЕЩУ определението за жертва в Директивата за правата на жертвата

Общата дефиниция на жертвата в правото:

Жертвиозначава лица, които индивидуално или колективно са претърпели вреди, вкл. физическо или психическо нараняване, емоционално страдание, икономическа загуба или значително увреждане на техните основни права, чрез действия или бездействия, които са в нарушение на наказателното законодателство, действащо в държавите членки, включително онези закони, които забраняват злоупотребата с власт като престъпление.

Декларация за основните принципи на правосъдието за жертвите на престъпления и злоупотреба с власт | OHCHR

 

Дефиниция на Директивата

Директивата за правата на жертвите дава ясно и широко определение на жертвата. Това включва следните понятия:

а) Всяко лице, претърпяло вреди от престъпление, е жертва (следователно не само преки жертви на престъпление, но и членове на семейството на жертви, които умират в резултат на престъпление).

б) Страданието може да бъде обективно измеримо (икономическа загуба или физическа вреда, но също и психическа или емоционална вреда).

в) Вредата трябва да е пряко причинена от престъпление.

г) Престъпленията са определени в националното наказателно право.