Тема 1 Общи дефиниции за расизъм И определението за расизъм/дискриминация в Директивата за расовото равенство. Определения за дискриминация. Междусекторната дискриминация

Дефиниции:

Предразсъдъци, дискриминация или антагонизъм от страна на индивид, общност или институция срещу човек или хора въз основа на принадлежността им към определена расова или етническа група, обикновено такава, която е малцинство или маргинализирана (https://languages.oup.com/google-dictionary-en).

“Убеждение, че хората са подразделени на отделни групи, които се различават по своето социално поведение и вродени способности и които могат да бъдат класифицирани като по-висши или по-низши” (Newman, David M. (2012). Sociology: Exploring the Architecture of Everyday Life (9th ed.). Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications. p. 405. ISBN 978-1-4129-8729-5)

“Идеи или теории за превъзходство на една раса или група хора от един цвят или етнически произход” (https://home-affairs.ec.europa.eu/networks/european-migration-network-emn/emn-asylum-and-migration-glossary/glossary/racism_en)

От речника на Кеймбридж: Расизмът е представен от политики, поведение, правила и т.н., които водят до продължаващо несправедливо предимство за някои хора и несправедливо или вредно отношение към други въз основа на раса; или както вредни или несправедливи неща, които хората казват, правят или мислят въз основа на убеждението, че собствената им раса ги прави по-интелигентни, добри, морални и т.н. от хората от други раси

От Конвенцията на ООН за елиминиране на всички форми на расова дискриминация: Расова дискриминация е „Всяко разграничение, изключване, ограничение или предпочитание, основано на раса, цвят на кожата, произход или национален или етнически произход, което има за цел или резултат да анулира или нарушаване на признаването, ползването или упражняването, на равна основа, на правата на човека и основните свободи в политическата, икономическата, социалната, културната или всяка друга област на обществения живот.“

Дискриминация: третиране на човек или определена група хора по различен начин, особено по по-лош начин от начина, по който се отнасяте към други хора, поради тяхната раса, пол, сексуалност и др. DISCRIMINATION | English meaning – Cambridge Dictionary

Дискриминацията е „дума чадър“, която по някакъв начин включва расизма, защото лошото или неблагоприятното отношение, което се случва в епизод на расизъм (срещу определена раса или етническа група), представлява дискриминация. Дискриминацията въз основа на раса е расизъм.

В Директивата за расово равенство не се споменава думата расизъм. Вместо това директивата дефинира темите за дискриминация (пряка и непряка), тормоз, виктимизация и инструкции за дискриминация.

В края на краищата, съгласно Конвенцията на Объединените нации за премахване на всички форми на расова дискриминация, няма разлика между термините „расова“ и „етническа“ дискриминация.

ЕС традиционно признава три форми на дискриминация: индивидуална, структурна и институционална.

 

Дискриминацията е голяма дума „чадър“, под която е възможно да се идентифицират различни форми на обвинение и засрамване, както и различни основания за дискриминация: сексуална, расова, религиозна, социална, икономическа и т.н.

Освен това дискриминацията може да се случи не само на един признак (расов, сексуален, социален, икономически и т.н.), но и на различни. В тези случаи говорим за множествена дискриминация, която създава кумулативно неравностойно положение.

 Следователно е важно да се прави разлика между:

Около 1989 г. нов тип дискриминация беше открита от Кимбърле Креншоу, американска защитничлка на гражданските права и водещ учен по критична расова теория, която първа говори за междусекторност и междусекторна дискриминация, за да обясни потисничеството на афро-американските жени.

Междусекторната дискриминация се наблюдава, когато две или множество основания действат едновременно и си взаимодействат по неразделен начин. Дискриминацията, която възниква от тези неразделни поведения, е различна от предишните множествени форми на дискриминация. Това, което трябва да се вземе предвид всъщност, не е добавянето на различни основания за дискриминация, а тяхната негативна синергия. Цялата дискриминация не може да бъде разбрана напълно само като добавяне на различните поведения: вместо това конкретното пресичане на всички тези фактори прави нейния случай индивидуален.

Междусекторната дискриминация не е призната веднага на национално и европейско ниво.

Все още правните и политическите рамки традиционно разчитат на справяне с дискриминацията чрез ъгъл на една ос, докато липсват изрични стандарти за случаи, включващи междусекторна дискриминация.

Този ограничен подход отразява недостатъчното оборудване на европейските правни органи за разглеждане на случаи на междусекторна дискриминация.

Млада ромска жена е дискриминирана на пазара на труда, защото е ромка и се смята за „опасна“, защото е жена и следователно се счита за по-малко способна от мъжа и защото е млада и следователно неопитна. Като се счита за неопитна, жената споделя известен опит на дискриминация с младите хора; като се приема, че се вписва в традиционна роля, тя споделя опит с други жени; и тъй като е възприемана като опасна, тя споделя преживявания с всички роми, включително мъже. И трите основания за дискриминация обаче се взаимодействат и правят случая уникален.

Дейност 1: Гледайте видеата