Тема 1 Ефектът на правото на ЕС в практиката на работещите на първа линия

  • Фундаменталното естество на човешките потребности и права изисква те да бъдат удовлетворени като основен императив на справедливостта.
  • По този начин работата на първа линия насочва вниманието към правата на човека като най-организиращ принцип за своята професионална практика.
  • Работата на първа линия се занимава със защитата на индивидуалните и груповите различия. Работниците на първа линия често са принудени да посредничат между хората и институциите и властите или други хора и органи (служби, фирми и др.).
  • Като мостови професии, работниците на първа линия трябва да са наясно със своите ценности и да имат солидна база от знания в областта на човешките права, за да насочват хората в много конфликтни ситуации.
  • Те трябва да са наясно, че постигането на напредък в прилагането на човешките права зависи от ефективни национални и международни политики и ясна и дефинирана законодателна рамка.
  • Работещите на първа линия трябва да са запознати със законодателните инструменти, които могат да им помогнат в работата им, и трябва да могат да идентифицират пропуски.
  • Работещите на първа линия трябва да имат ясна представа за европейските директиви срещу дискриминацията. Те често са първите хора, които се сблъскват с дискриминирани хора и следователно трябва да могат правилно да информират жертвите за техните права и пътищата или стъпките, които трябва да бъдат предприети. Освен това работниците на първа линия трябва да могат ефективно да помогнат на жертвата на дискриминация по време на съдебен процес, медиация или друго производство. Една от основните слабости на европейските директиви е тяхното конкретно приложение.
  • Жертвите пренебрегват инструментите за защита или процедурите за достигане до нея, поради което правата им често биват потъпквани. От друга страна, жертвите често се чувстват сами, докато са изправени пред един или повече епизоди на дискриминация и дори да са наясно с правата си, избират да не предприемат действия срещу извършителя, защото чувстват липса на подкрепа както професионална, така и психологическа.
  • Работниците на първа линия с надградени познания за европейската рамка и съответното приложение в националната рамка представляват първите участници в очакваната промяна на гледната точка за дискриминацията. Добре обучените служители на първа линия ще имат капацитета да разберат какво е по-добро за жертвата, изправена пред дискриминацията по конкретни причини, за да дадат на жертвата реален шанс да преодолее дискриминацията

Г-н Милоск е младо момче, много експерт в компютъра и технологиите. Търси да бъде назначен и изпраща CV-то си на различни компании. Всеки път, когато молбата му беше отхвърлена. По време на телефонен разговор със секретаря на компанията ABC, отхвърлила молбата му, Милоск разбира, че това се дължи на фамилното му име, което показва ромския му произход. Г-н Милоск знае правата си и иска да заведе дело срещу компанията ABC. Г-н Милоск се свързва с профсъюза до къщата си, за да поиска подкрепа. Той се свързва с г-н Албанезе, работник на първа линия в профсъюза.

1 СЦЕНАРИЙ: Г-н Албанезе пренебрегва директивите на ЕС. Г-н Албанезе подкрепя волята на г-н Милоск и одобрява решението му за съдебно производство.

2 СЦЕНАРИЙ: Г-н Албанезе признава директивите на ЕС. Г-н Албанезе ще оцени ситуацията, като информира г-н Милоск за рисковете от съдебно производство, особено от гледна точка на тежестта на доказване. Г-н Албанезе може да информира г-н Милоск, че в случай на наказателно производство компанията ABC може да бъде осъдена на икономическо възстановяване, но г-н Милоск може да не бъде нает. Вместо това г-н Албанезе може да се намеси като посредник между г-н Милоск и компанията ABC, опитвайки се да убеди главния изпълнителен директор да даде шанс на г-н Милоск, като се има предвид неговата много привлекателна автобиография и неговия опит в сектора.

Г-н Милоск е 23-годишно момче от ромски произход. В петък вечер той решава да отиде на известна дискотека с италианските си приятели. Входът в дискотеката обаче беше отказан (само на него). Портиерът изрично обясни на висок глас пред всички останали хора, че по заповед на собственика на дискотеката г-н Данте ромите не са добре дошли, защото винаги според собственика „винаги създават проблеми за своя аспект и могат да откраднат пари“. Г-н Милоск се чувства наистина засрамен: трябваше да си тръгне, без да влезе в дискотеката, а всички извън дискотеката го гледаха със срам да се отдалечава. На следващия ден г-н Милоск отива в офиса на първа линия за непознати и иска съвет за епизода. Г-н Албанезе се обръща към него .

1 СЦЕНАРИЙ: Г-н Албанезе пренебрегва директивите на ЕС. Г-н Албанезе предлага посредничество, като може би предлага да говори със собственика на дискотеката, за да го убеди да пусне г-н Милоск следващия път. 

2 СЦЕНАРИЙ: Г-н Албанезе признава директивите на ЕС. Г-н Албанезе разбира, че г-н Милоск е бил жертва на расова дискриминация с явно тежко нарушение на правото на личност, защитено от Конституцията, наказателния кодекс и директивите на ЕС. Г-н Албанезе разбира, че портиерът е извършил дискриминация, защото е бил инструктиран да дискриминира от своя работодател г-н Данте. Г-н Албанезе се съмнява, че процедурата по медиация може да промени мнението на г-н Данте, освен това той разбира, че г-н Милоск е претърпял дискриминация пред други хора, която трябва да бъде осъдена пред властите. Това също може да създаде социален случай, който може да помогне на други хора да не страдат от същото отношение. Г-н Албанезе помага на г-н Милоск да попълни доклад за полицията, за да разкрие събитията.