Тема 4 Мрежови ресурси, информация и възможности за обучение

Грантове, заеми и субсидии от ЕС

Какви типове финансиране е налично?

❑Грантове

❑Заеми

❑Субсидии

Кой може да получи финансиране?​

❑Изследователи​

❑Публични организации​

❑НПО

❑Младежи

❑Други бенефициенти

За повече информация: тук

  • Всички възможности за финансиране и търгове от ЕС: тук

Предстояща възможност за ЕС: програма CERV

Програмата на ЕС Граждани, равенство, права и ценности (CERV) финансира национални и транснационални проекти. Приоритети:

Deadline: 20 June 2023. Call for proposals here.

Други възможности

European Research Council 

❑Финансиране за изследователи от всякаква националност и възраст.

❑Всички изследователски теми.

EEA and Norway Grants

❑Финансиране на проекти в България, Хърватия, Чехия, Кипър, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия и Словения.

❑Различни теми (напр. овластяване на ромите, социално включване, човешки права).

EuroDesk Opportunity Finder

❑Безвъзмездни средства, финансиране, покани за предложения и др.

❑Различни теми (расизъм, човешки права, младеж, културно многообразие и др.).

Европейска мрежа за иновации за включване

❑Европейска мрежа за увеличаване на сътрудничеството между организации в Европа, които са свързани от социално предизвикателство.

❑Организира международни сесии за работа в мрежа, семинари и уебинари, курсове за обучение, учебни посещения, търсене на партньори, разработка и образователни материали и др.

Equinet 

❑Европейската мрежа на органите за равенство. Позволява открит обмен на информация и знания между национални органи за борба с расизма и споделяне на опит.

Какво е това?

❑Независим референтен център за защита на правата на човека в ЕС.

❑Споделя основани на доказателства проучвания и експертни съвети с правещите политики и вземащите решения.

❑Предоставя информация за равенство, недискриминация и расизъм.

Какво можете да намерите?

❑Доклади, бази данни, съдебна практика, най-нови проучвания, обещаващи практики и др.

❑Напр.: доклад за незаконно профилиране по време на полицейски проверки

Какво е това?

❑Орган за наблюдение на правата на човека, който е специализиран в борбата срещу расизма, дискриминацията, ксенофобията, антисемитизма и нетолерантността в Европа.

❑ Уставните дейности на ECRI обхващат мониторинг на страните, работа по общи теми и отношения с гражданското общество и органите за равенство.

Какво можете да намерите?

❑Национални доклади, становища, проучвания, речник и др.

Какво е това?

❑  Мрежа от правни експерти в областта на равенството между половете и недискриминацията, създадена от Европейската комисия. 

Какво можете да намерите?

❑Национални доклади, правни прегледи, тематични доклади, сравнителни анализи и др.

Пример:

Годишен доклад относно политиката за недискриминация и правната рамка на Малта.

Структурен расизъм

Инструменти и публикации на ENAR

Наръчник за европейски закони за недискриминация

Брийфинг на Европейския парламент относно законодателството и политиките, насочени към расовата и етническата дискриминация