Тема 4 Как да организираме обучение PRESERVERE?

Photo: Canva

Ефективното планиране изисква няколко основни стъпки:

Предварителен анализ на обучаемите

Важно е да знаете характеристиките на участниците и техните обучителни нужди. Материалите от инструментариума са разделени според профилите на целевата група, но във всяка категория нуждите може да се различават и е важно обучителите да знаят към кого се обръщат.

Установяване на учебни цели

Познаването на участниците позволява да се изберат и установят кои конкретни цели искате да постигнете чрез обучението, също така и според нуждите на организатора.

Планиране на учебното съдържание

Съдържанието на обучението ще бъде избрано и определено от направения анализ.

Организиране на обучението – онлайн или офлайн

Графикът, режимът и мястото (или виртуалното пространство) ще бъдат планирани според нуждите на участниците и организатора и в зависимост от логистичните и организационни възможности.

Провеждане на обучението

Реализиране на обучението според плана, но и позволяване на гъвкавост за промени в последния момент според нуждите на групата.

Оценяване на обучението

Установяването на ефективността на обучението позволява на обучителя и доставчика на обучение да осъзнаят слабите и силните страни и да предприемат необходимите мерки за подобряване.

Времетраене на обучителната програма

Общата продължителност на програмата за всяка основна целева група трябва да бъде приблизително

Обучителен формат

За да се отрази нуждата от гъвкавост и адаптивност на инструментариума, обучението може да се предоставя в различни формати:

  • Обучение в класна стая, водено от обучител в реално време
  • Онлайн обучение, в което обучаемите преминават индивидуално през обучителния процес
  • Смесено обучение, комбиниращо двата подхода

Всеки формат има предимства и недостатъци, които трябва да се имат предвид при подготовката на обучението.

Форматът, който ние предлагаме, е смесено обучение, при което обучението в класната стая е насочено към предоставяне на общата рамка на курса и предлаганите основни понятия, свързани с темите, които след това ще бъдат разгледани задълбочено от участниците индивидуално чрез онлайн платформата.

Обучение в класната стая

Обучението лице в лице изисква наличие на физическо пространство за приемане на участниците.

Изборът на място и разположението на местата зависят не само от броя участници, които обучителят иска да включи в събитието, но и от типа дейност, която иска да извърши, и степента на взаимодействие, която иска да осигури.

Пространството за учене оформя поведението при учене и преподаване

Можем да разгледаме три основни типа подреждане на класната стая:

  • Традиционна класна стая
  • Форма U
  • Кръг

Традиционна класна стая

При тази подредба всички бюра и столове са обърнати към обучаващия и екрана за презентации. Това е най-често срещаната подредба, използвана в училищата и университетите.

+ Участниците се фокусират върху презентацията

– Сътрудничеството между участниците е трудно, тъй като те са обърнати един към друг с гръб

Това е най-добрият вариант за посещаване на лекции и гледане на слайдове. Този тип настаняване е подходящ за големи групи.

Форма U

При тази подредба бюрата и столовете са поставени в U-образна форма, така че участниците да могат да се виждат един друг, както и презентацията на обучителя.

+ Подобрява груповата дискусия и взаимодействие

– Изисква повече пространство

Този тип настаняване не е подходящ за големи групи, защото изисква много пространство и ако има много хора, те ще бъдат настанени на голямо разстояние един от друг.

Кръг

Всички участници са седнали един срещу друг и обучаващият не заема определено място в кръга.

+ Функционален за групова работа и дискусия

– Не позволява показването на бяла дъска или слайдове

Този тип подредба също изисква присъствието на малка публика. Това е режимът, който ефективно позволява групови дейности да се провеждат след лекцията на обучителя.

Оборудване и материали

За да използвате инструментариума, имате нужда от проектор и екран, като е препоръчително да имате и wifi връзка в класната стая за достъп до интернет и използване на материалите в онлайн платформата.

Няма насоки за разпространение на печатни материали, но обучителят може да реши да разпечата слайдове или да разпространи други допълнителни материали, полезни за провеждане на обучението. Препоръчително е да избягвате ненужно печатане поради екологични политики.

Обучението в реално време може да се проведе и онлайн.

Организационните стъпки за създаване на класната стая включват осигуряване на техническо оборудване за видео лекции и участие на обучаемите.

Как да фасилитирате обучението в класната стая

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ Когато организирате обучение, уверете се, че всички са информирани за мястото и часа. Препоръчително е да поканите участниците поне 15 мин. преди началото, за да гарантирате точността на събитието. Подгответе стаята и материалите, които ще използвате (листове за подписи, химикалки, документи, презентации и т.н.) предварително. Проверете функционирането на техническото оборудване (видео, аудио и др.) и се уверете, че имате налични резервни устройства.

Приветствие и представяне

Първата част на срещата ще бъде посветена на приветствия и представяне на дневния ред. Може също да бъде предоставена практическа информация за мястото и графика на обучението.

Оценка на очакванията

За насърчаване на участието и създаване на положителен климат в класната стая се препоръчва дейност за разбиване на леда. Това има за цел както да представи участниците един на друг, така и да идентифицира техните очаквания от обучението.

Дейностите за мозъчна атака са идеалният начин за постигане на това. Те могат да се реализират и чрез създаване на облаци от думи или анкети в реално време (напр. чрез приложение на телефона).

Представяне на програмата за обучение

Важно е участниците да разбират структурата на курса и как да използват онлайн платформата.

Представяне на съдържанието в Power Point може да бъде най-добрият начин за илюстриране на курса.

Обучителна дейност

Дойде време конкретно за съдържанието на обучението. В предвиденото време ще бъде възможно да се обърне внимание на темите от модула, като се използват слайдовете, предоставени в инструментариума, както и допълнителните материали по избор на обучителя.

Практически дейности

  • Включването на класа в практическа дейност е най-добрият начин да се осигури участие и да се провери действителното разбиране на темите.
  • Възможно е да се използва един от „Практическите сценарии“, представени в модулите, за тестване на участниците чрез групова работа.
  • Упражненията, съдържащи се в дигиталната платформа, също са идеален начин да подчертаете основните моменти от урока и да представите ефективно как работи платформата.

Приключване на обучението

Отделете достатъчно време за въпроси и финална дискусия между участниците.

Оценка на обучението

За да оцените ефективността на обучението, изгответе анонимен въпросник за удовлетвореност, който да изпратите в края на обучението или след това (на хартия или онлайн).