Тема 3 Преглед на обучителните пакети и материали

Photo: Canva

Структура на програмата

Учебна програма за професионалисти в областта на правото

 1. Позоваване на правото на ЕС в националните съдилища, институции и ежедневна практика
 •    а. Преглед на текущите тенденции по отношение на предимството на правото на ЕС (теория и скорошна съдебна практика)
 •    б. Преглед на антирасистки и свързани със защитата на жертвите договори на ЕС, законодателство, правила и незадължително право (теория и скорошна съдебна практика)
 •    в. Казус: При липса на хармонизация/право на ЕС
 1. Разпоредби на Директива за равенството между расите
 •    а. Преглед на основните аспекти на Директивата
 •    б. Прилагане на Директивата в ЕС (хармонизация и актуална национална съдебна практика)
 •    в. Казус от практиката: При липса на хармонизация/Директива за равенството между расите
 1. Разпоредби на Директивата за правата на жертвите
 •    а. Преглед на основните аспекти на Директивата
 •    б. Прилагане на Директивата в ЕС (хармонизация и актуална национална съдебна практика)
 •    в. Казус от практиката: При липса на хармонизация/Директива за правата на жертвите
 1. Комбинация от разгледан материал и практически сценарии
 •    а. Практически сценарий 1
 •    б. Практически сценарий 2
 •    в. Практически сценарий 3

Практически сценарии
Практическите сценарии служат за синтезиране на знанията, придобити в двете основни учебни програми чрез практически упражнения. Сценариите могат да бъдат взети от реална ситуация или правен казус, или могат да бъдат въображаеми. Обучаемите трябва да анализират представения казус и да се опитат да намерят отговори на въпроси като „Какво бихте направили въз основа на познанията по правото на ЕС, които сте придобили?“

Учебна програма за работници на първа линия

 1. Право на ЕС и защита на правата на човека
 •    а. Ефектът на правото на ЕС в практиката на работещ на първа линия
 •    б. Разделяне на правото на ЕС (договори, регламенти, директиви, насоки и т.н.) и предимство на правото на ЕС над вътрешните закони на държавите членки
 •    в. Преглед на основните закони на ЕС (договори и законодателство), свързани с расизма и защитата на жертвите
 1. Разпоредбите на Директива за равенството между расите
 •    а. Общо определение за расизъм и определение за расизъм в Директивата
 •    б. Преглед на основните аспекти на Директивата
 •    в. Как да помогна на моите бенефициенти да се възползват от Директивата
 1. Разпоредбите на Директивата за правата на жертвите
 •    а. Общо определение за жертва и определението за жертва в Директивата
 •    б. Преглед на основните аспекти на Директивата
 •    в. Как да помогна на моите бенефициенти да се възползват от Директивата
 1. Комбинация от разгледан материал и практически сценарии
 •    а. Практически сценарий 1
 •    б. Практически сценарий 2
 •    в. Практически сценарий 3

Практически сценарии
Практическите сценарии служат за синтезиране на знанията, придобити в двете основни учебни програми чрез практически упражнения. Сценариите могат да бъдат взети от реална ситуация или правен казус, или могат да бъдат въображаеми. Обучаемите трябва да анализират представения казус и да се опитат да намерят отговори на въпроси като „Какво бихте направили въз основа на познанията по правото на ЕС, които сте придобили?“

Специални теми за заинтересовани страни и други бенефициенти:

 1.  Застъпничество за по-добро прилагане на Директивите
 2. Ефективно повишаване на осведомеността сред професионалистите и широката общественост
 3. Подпомагане на професионалисти – формиране на устойчиви коалиции
 4. Мрежови ресурси, покани за финансиране и възможности

 

Слайд презентация (PPT), която да се използва по време на обученията лице в лице

Всяка презентация предлага:

 • Въведение с учебните цели, които трябва да бъдат постигнати
 • Преглед на обхванатите теми
 • Обяснения, диаграми и мултимедиен материал
 • Предложения за дискусии в класа
 • Дейности, които трябва да се извършват в клас и/или самостоятелно
 • Препратки към материали, които да се използват за по-нататъшни изследвания

Скрипт (PDF формат), съдържащ:

 • Обяснение на всеки слайд
 • Полезни съвети
 • По-подробни данни
 • Допълнителна информация