Тема 2 Методология при изработване на инструментариума за обучение

Инструментариумът за обучение PRESERVERE използва заключенията, направени от изследователската фаза на проекта. По време на тази изследователска фаза бяха идентифицирани институционални, правни и практически пропуски, както и нуждите от обучение сред целевите групи чрез кабинетни и теренни проучвания в страните партньори по проекта и извън тях. Целта беше да се разработят образователни материали, които са както специфични за местния контекст (т.е. инструментариумът е пригоден да отговори на пропуските, нуждите и очакванията на националния контекст във всяка партньорска страна), така и преносим и адаптивен към различни контексти както в рамките на консорциума, така и извън него.

Инструментариумът за обучение PRESERVERE се основава на методология за смесено обучение. Той използва както индивидуални дейности за онлайн четене и обработка на съдържание, така и различни казуси, които включват основни аспекти на предварително придобитите знания.

Онлайн инструментариумът е базиран на разширена офлайн версия. Офлайн версията може да се изтегли в pdf формат и включва PowerPoint презентация, придружена от текст с инструкции и съвети към обучителя. Онлайн версията е по-всеобхватна и лесна за работа – това означава, че обхваща целия офлайн материал, но по начин, който е адаптиран към онлайн учебна среда.

Ако сте обучител, който желае да използва пълния набор от инструментариума за обучение за семинари лице в лице, тогава можете да изтеглите разширената офлайн версия тук:

Въпреки това, дори в случай на семинари лице в лице, е силно препоръчително онлайн платформата да се използва, за да се подобри евентуалната независимост на целевите групи по отношение на решаването на реални проблеми в професионалния им живот.

Тази възможност за преносимост и адаптивност се постига по два начина:

  • Чрез онлайн набора от инструменти, който вместо да зависи само от съдържанието, също така предлага общ подход и метод за предоставяне на иначе специфичния за контекста материал;
  • Чрез състава на самия консорциум на проекта, чийто национален контекст представя различни нива на ефикасност при транспонирането и прилагането на правната рамка на ЕС.

Последната променливост не само позволява голяма степен на обмен на добри практики в рамките на консорциума, но също така стимулира иновациите, тъй като плановете за обучение, техниките и подходите, които вече са били успешни в определени национални контексти, могат да бъдат адаптирани чрез набора от инструменти към различни контексти и преназначени за покриване на други възникващи нужди и пропуски.

Photo: Canva