Тема 2 Въведение в обучителния подход PRESERVERE

Оценка на нуждите (I)

Проектът PRESERVERE установи, както в съответните национални изследвания, така и в сравнително европейско изследване, приключило през септември 2022 г., че всички страни по проекта – Италия, Кипър, България, Гърция, Малта и Нидерландия – се нуждаят от допълнително обучение относно антидискриминацията и прилагането на законодателството на ЕС на национално ниво. Това важи както за юристи, така и за работници на първа линия.

Оценка на нуждите (II)

Директива 2012/29/EU също подчертава нуждата от обучение:

“Служителите, участващи в наказателното производство, за които има вероятност да влязат в личен контакт с жертвите, следва да имат достъп до и да получат подходящо първоначално и текущо обучение до ниво, подходящо за контакта им с жертвите, така че да са в състояние да идентифицират жертвите, да установяват техните нужди и да се отнасят с тях с достойнство, тактичност, професионално и по недискриминационен начин..”

“Държавите членки следва да осигурят такова обучение за полицейските служители и съдебните служители. Също така обучението следва да се насърчава за адвокати, прокурори и съдии, както и за практикуващите лица, които предоставят услуги за подкрепа на жертвите или за възстановително правосъдие.”

“Действията на държавите членки по отношение на обучението следва да бъдат допълнени от насоки, препоръки и обмен на най-добри практики в съответствие с Пътната карта от Будапеща.”

Целеви групи

Основни целеви групи:

 • 210 професионалисти в сферата на правото
 • 210 работници на първа линия (социални работници, административни служители, болногледачи, психолози, педагози, медици и парамедици и други)
 • 70 обучители

Заинтересовани страни и други бенефициенти, сред които:

 • Субекти, работещи в борбата с дискриминацията, расизма, нетолерантността и ксенофобията
 • Структури на гражданското общество и НПО, борещи се с дискриминацията
 • Публични органи (общини, отдели на съответните министерства, миграционни служби)
 • Национални органи за равенство
 • Академичен състав в областта на правото и/или публичната политика

Методология

 • Обучителната методология на PRESERVERE е базирана на адаптирана версия на модела ADDIE, който включва 5 етапа – анализ, дизайн, разработка, внедряване и оценка.
 • Инструментът PRESERVERE също така включва хоризонтален или вертикален подход за междусекторна дискриминация със специален фокус върху пола и правата и предизвикателствата пред LGTBQ+ общността.
 • Може също така да се адаптира за различни цели като учене, обучение, оценка, действие.

Структура на модулите

Възможност за прехвърляне на съдържание, адаптивност и устойчивост

 • Методологията PRESERVERE е разработена с цел да предостави на всички заинтересовани целеви групи и бенефициенти устойчиви, динамични и адаптивни инструменти за обучение, които ще устоят на случайни политически, правни и практически промени в различните държави-членки на ЕС.
 • Модулите са проектирани като прехвърляеми. Те могат да бъдат насочени към основната целева група (юристи, работници на първа линия и обучители), но могат лесно да бъдат адаптирани за обучение на други заинтересовани страни/целеви групи.
 • Инструментът за обучение PRESERVERE е проектиран по начин, който позволява да се реализира както лице в лице, така и онлайн чрез платформа за обучение.
 • Методологията на обучение PRESERVERE може да позволи на всеки външен обучител лесно да я разбере и да може да я адаптира според собствените си нужди за по-малко от 1 ден.