Тема 1 Обща цел на инструментариума за обучение

Инструментариумът за обучение PRESERVERE има за цел да предостави на професионалистите в областта на правото, работниците на първа линия и заинтересованите страни знания и умения по отношение на тяхната професионална практика по отношение на предотвратяването и борбата с расизма и ксенофобията чрез по-ефективно прилагане на европейската правна рамка, която има вече са транспонирани в държавите членки.

Той се фокусира по-специално върху професионалисти, от които се очаква да наложат тази рамка, но често не знаят или не са запознати с нея и следователно не могат да разчитат на нея, за да защитят и овластят жертвите.

Photo: Canva