Тема 1 Застъпничество за по-добро прилагане на правната рамка на ЕС за борба с расизма

Photo: Canva

Как адресираме структурния расизъм, речта на омразата и липсата на докладване в нашите страни? 

Структурен расизъм

Набор от инструменти за структурен расизъм на пазара на труда на Европейската мрежа срещу расизма ENAR

Липса на докладване

SPAD (Бюро за борба с расовата дискриминация на община Болоня)

Реч на омразата и престъпления  от омраза

Картографиране на националните случаи на реч на омразата в Испания

Как структурният расизъм и речта на омразата се отразяват на живота на жертвите? Какви са последствията от липсата на докладване?

Да установи обща европейска рамка, която се бори с расизма и дискриминацията

  • Директивата играе ролята на хармонизиране на националните антидискриминационни закони в държавите-членки на ЕС.
  • Разпоредбите за позитивни действия за лица от маргинализирани расови и етнически групи насърчават равните възможности.

Въздействието на Директива за равенството между расите върху гражданите на ЕС:

Сценарии, обхванати от Директивата:

Фокусиране върху нуждите на жертвите по съобразен и недискриминационен начин

  • Това се отнася за всички хора, които стават жертва на престъпления в Европа, независимо от тяхната националност.
  • Директивата е набор от обвързващи права за жертвите и ясни задължения на държавите-членки на ЕС да гарантират тези права на практика.

Знаете ли, че…? Всяка година приблизително 15% от европейците, или 75 млн души в ЕС, стават жертва на престъпления.

Въздействие на Директивата за правата на жертвите върху гражданите на ЕС:

Социални възприятия и правна култура – различават се във всяка страна и определят степента, до която законът се прилага успешно на практика

Структурни проблеми  напр. недостатъчно финансиране на национални органи или НПО в тази област

С кои актьори бихте работили вие?

В светлината на всички разпоредби, обхванати от правната рамка, какво бихте приоритизирали?

Какви индивидуални действия съм готов(а) да предприема за прилагането на директивите?