Тема 1 Въведение в проекта PRESERVERE

PRESERVERE се занимава с борба с нетолерантността, расизма, ксенофобията и дискриминацията срещу уязвими етнически и расови групи и по-специално роми, евреи, мюсюлмани и хора от африкански произход. Изхождайки от предпоставката, че всяка система, натоварена със защитата на уязвимите от дискриминация, трябва преди всичко да разчита на ефективна правна рамка, проектът изпълнява дейности, свързани с по-доброто прилагане на закона.

Проектът е финансиран от Европейската комисия, Програма за граждани, равенство, права и ценности (CERV).

1 европейско сравнително изследване и 6 национални доклада (за Италия, Кипър, България, Гърция, Малта и Нидерландия) за идентифициране на пречките пред ефективното прилагане на правната рамка на ЕС за борба с нетолерантността, расизма, ксенофобията и дискриминацията в различен национален контекст (вкл. характеристики на вътрешното законодателство, които е вероятно да окажат въздействие – положително или отрицателно – върху прилагането на закона).

Можете да изтеглите електронната книга от този линк – https://independent.academia.edu/PreservereEUproject/PRESERVERE-E-book-#1

Онлайн инструментариум за обучение за предлагане на валидни, достоверни и достъпни източници на обучение и 6 серии от сесии за изграждане на капацитет в Италия, Кипър, България, Гърция, Малта и Нидерландия, насочени към правни специалисти и професионалисти на първа линия, за обучение на целите за проактивно идентифициране на случаи на нарушения на рамката на ЕС, за насърчаване на практиките на докладване и за подпомагане на по-доброто прилагане на правото на ЕС.

Финален Бяла книга с ключови поуки, извлечени от проекта, и препоръки, които ще укрепят вече установените коалиции в цяла Европа, които се стремят да се борят с расизма, ксенофобията и дискриминацията срещу определени етнически/расови групи.

Заключителна конференция за повишаване на осведомеността и чувствителността на широката общественост относно това как явленията на дискриминация, независимо от тяхната форма (напр. антициганизъм, антисемитизъм, ислямофобия, афрофобия) противоречат на законите и ценностите на ЕС и националните закони.

Партньори

8 организации – университети, кооперации, неправителствени организации, от 6 европейски страни участват в проекта:

  • Италия – Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus and Lai-Momo Società Cooperativa Sociale
  • Кипър – University of Central Lancashire Cyprus and Center For Social Innovation (CSI)
  • България – Multi Kulti Collective
  • Гърция – The Themistocles and Dimitris Tsatsos Foundation – Centre for European Constitutional Law
  • Малта – The People for Change Foundation
  • Нидерландия – Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS)